Barva hembygdsförening


 

Välkommen! Bli medlem du också, endast 150 kr/person för 2021. Bankgiro 5632-6861 Barva Hembygdsförening eller  Swisha 150 kr/person till 1231035278 och märk medlemsavgift. 

Upplysningar ordförande Lill Holmström 073-622 70 05


Barva hembygdsförening bildades 1923.

Den drivande för föreningens bildande var folkskolläreren Karl Axelsson var född 1890 och kom till Barva år 1922, där han bodde till sin pensionering år 1955

Föreningens uppgift var då att verka för fostran till och bevarande av kärleken till hem och hembygd genom anordnande av lämpliga folk- och ungdomsfester samt att ekonomiskt stödja föreläsningsverksamheten i orten.

Under åren 1923-46 anordnades sommarfester, vilka från början hade mycket enkla program, men så småningom utvecklades de till folkfester av stora mått, vilka väckte intresse och uppmärksamhet utöver det egna landskapet. Programmen låg alltid på högt plan. Föredrag och festtal hölls av framstående personer, såsom H. K. H. Prins Wilhelm, landshövdingarna Gustaf Sederholm och Bo Hammarskiöld, biskop Gustaf Aulén och herr Lennart Bernadotte.

Hembygdsfesterna tillsammans med Barva JUF-avdelning, som bildades 1932, gavs det ekonomiska underlaget för byggandet av Bygdegården, som togs i bruk 1939, vilken från början var de båda föreningarnas gemensamma egendom. Numera har bygdegården överlåtits till en särskild Stiftelsen Barvagården.

Föreningen har även arbetat för bevarande av gamla traditioner, t. ex. valborgsmässo- och midsommarfirandet. Genom rekonstruktion av den majstång, som i äldre tider användes vid Lindholm har en 200-årig tradition återknutits. Stången är sedan 1940 rest vid bygdegården, och varje midsommarafton samlas bygdebefolkningen till lek och dans omkring stången.

År 1947 antogs nya stadgar för hembygdsföreningen. Den vill särskilt arbeta för att socknens fornminnen och gamla kultur vårdas och bevaras samt att ungdomen vinnes för dessa strävanden.

Föreningen samarbetar med andra barvaföreningar med anordnandet av midsommarfirande och Barvadagen

Förening har ett museum vid Barvagården.

Vill du se muséet kontakta ordföranden Claes Erlandsson eller Alice Eklund. 

2023: Museét öppet på begäran! Här finns även foton, handlingar mm. Välkomna! Kontakta någon i styrelsen om du vill komma. Har du äldre foton mm. är vi intresserade av att kopiera!

Kafjärden är den bok som kom ut 2010 med Bror-Erik Ohlsson som redaktör. Kafjärden är namnet på den grunda vik Kavfjärden, nu utdikad. 1952 bildades storkommunen Kafjärden med Barva, Kjula, Jäder, Sundby, Vallby och Hammarby fd. kommuner. 1971 införlivades Kafjädens storkommun i Eskilstuna kommun. Numera heter vår församling Kafjärden tillsammans med de förra församlingarna Barva, Kjula, Jäder, Hammarby, Sundby och Vallby.


Finns att köpa:
"Kafjärden - TRADITION I LEVANDE LANDSBYGD" utgiv i sept 2010 med red. Bror-Erik Ohlsson tillfälle just nu 50 kr.
Barvafilmen från 1945- 150 kr
Barva-Sonetter - Skärvor från barndomens sommarkaleidoskop" av Lars-Erik Holmertz - 100 kr.
"
Flyktingens syn" ny 2012, dikter av A. B. Andersson, Ekelund, Barva - 60 kr.

Kontakta
Lill Holmström 073-622 70 05 eller Alice Eklund 016-357161
Swisha  till 1231035278 och märk med.....

Tillfälle: Södermanlands Hembygdsförbunds årsböcker för åren 2005-2014 nu endast 100 kr för alla tio årgångarna! Kontakta Claes Erlandsson.

Medlemsavgift 150 kr/person. Bankgiro 5632-6861 Barva Hembygdsförening eller Swisha till 1231035278 och märk "medlemsavgift"!

Upplysningar: Barva hembygdsförening: ordf. Lill Holmström 073-622 70 05

Välkomna till muséet! 

                                                                            


Ordförande:

Lill Holmström


Kassör

Jeanette Lantz


Sekreterare:

Alice Eklund
Benny Andersson
Mattias Sandberg


 Upplysningar  ordförande Lill Holmström 073-622 70 05

Medlemsavgiften är 150 kr/pers  för 2021.  Bankgiro 5632-6861 Barva Hembygdsförening eller Swisha 150 kr/pers. till 1231035278 och märk "medlemsavgift".Tillbaka till förstasidan


Länk till Sveriges Hembygdsförbund

Länk till Södermanlands Hembygdsförbund


Uppdaterat den 16 maj 2024
http://www.barvabygden.se/bh.htm