Barva hembygdsförening


 

Välkommen! Bli medlem du också, endast 100 kr/person. Plusgiro 84 75 73 - 3!   


Barva hembygdsförening bildades 1923.

Den drivande för föreningens bildande var folkskolläreren Karl Axelsson var född 1890 och kom till Barva år 1922, där han bodde till sin pensionering år 1955

Föreningens uppgift var då att verka för fostran till och bevarande av kärleken till hem och hembygd genom anordnande av lämpliga folk- och ungdomsfester samt att ekonomiskt stödja föreläsningsverksamheten i orten.

Under åren 1923-46 anordnades sommarfester, vilka från början hade mycket enkla program, men så småningom utvecklades de till folkfester av stora mått, vilka väckte intresse och uppmärksamhet utöver det egna landskapet. Programmen låg alltid på högt plan. Föredrag och festtal hölls av framstående personer, såsom H. K. H. Prins Wilhelm, landshövdingarna Gustaf Sederholm och Bo Hammarskiöld, biskop Gustaf Aulén och herr Lennart Bernadotte.

Hembygdsfesterna tillsammans med Barva JUF-avdelning, som bildades 1932, gavs det ekonomiska underlaget för byggandet av Bygdegården, som togs i bruk 1939, vilken från början var de båda föreningarnas gemensamma egendom. Numera har bygdegården överlåtits till en särskild Stiftelsen Barvagården.

Föreningen har även arbetat för bevarande av gamla traditioner, t. ex. valborgsmässo- och midsommarfirandet. Genom rekonstruktion av den majstång, som i äldre tider användes vid Lindholm har en 200-årig tradition återknutits. Stången är sedan 1940 rest vid bygdegården, och varje midsommarafton samlas bygdebefolkningen till lek och dans omkring stången.

År 1947 antogs nya stadgar för hembygdsföreningen. Den vill särskilt arbeta för att socknens fornminnen och gamla kultur vårdas och bevaras samt att ungdomen vinnes för dessa strävanden.

Föreningen samarbetar med andra barvaföreningar med anordnandet av midsommarfirande och Barvadagen

Förening har ett museum vid Barvagården.

Vill du se muséet kontakta ordföranden Kenth Sandberg  073-645 96 10 eller  Rune Johansson  016-93009, 070-2074587

2019: Museét öppet på begäran! Här finns även foton, handlingar mm. Välkomna! Kontakta någon i styrelsen om du vill komma. Har du äldre foton mm. är vi intresserade av att kopiera!

Kafjärden är den bok som kom ut 2010 med Bror-Erik Ohlsson som redaktör. Kafjärden är namnet  på den grunda vik Kavfjärden, nu utdikad. 1952 bildades storkommunen Kafjärden med Barva, Kjula, Jäder, Sundby, Vallby och Hammarby fd. kommuner.  1971 införlivades Kafjädens storkommun i Eskilstuna kommun.  Numera heter vår församling Kafjärden tillsammans med de förra församlingarna Barva, Kjula, Jäder, Hammarby, Sundby och Vallby.


Finns att köpa:
"Kafjärden - TRADITION I LEVANDE LANDSBYGD" utgiv i sept 2010 med red. Bror-Erik Ohlsson.-   tillfälle just nu 50 kr.
Barvafilmen från 1945- 150 kr
Barva-Sonetter - Skärvor från barndomens sommarkaleidoskop" av Lars-Erik Holmertz - 100 kr.
"
Flyktingens syn" ny 2012, dikter av A. B. Andersson, Ekelund, Barva - 60 kr.
"Barva Hembygdsförening 90 år" - 20 kr.
Kontakta Anne Ivarsson eller Rune Johansson 016-93009 eller 
Kenth Sandberg  073-645 96 10
Barva Hembygdsförening: Plusgiro 84 75 73-3.

Tillfälle: Södermanlands Hembygdsförbunds årsböcker för åren 2005-2014 nu endast 100 kr för alla tio årgångarna! Kontakta Kenth Sandberg 073-645 96 10

Vi har muséet öppet kl. 11-15 på lördagarna  under sommaren och  efter önskemål, 25 maj - 7 september!   Museet öppet  på Vårmarknaden,  Midsommarafton, Midsommardagen,  Barvadagen, Julmarknaden och öppet på begäran!  Välkomna till muséet!  (Gittans Kafé  öppet lördagar 11-15 med kafé och sopp-lunch!)


Ordförande: Kenth Sandberg 073-645 96 10
vice ordförande: Rune Johansson   016-93009, 070-207 45 87
sekreterare: Alice Eklund 016-357161
Anne Ivarsson 016-92043
Benny Andersson 073-653 16 33
Claes Erlandsson 070-357 04 10  
Mattias Sandberg 076-237 74 19
ersättare: Rolf Ljung 0725 19 90 80
ersättare: Kjell Ivarsson 016-92043, 076 643 11 13

Medlemsavgiften är 100 kr/pers  för 2019.  Plusgiro 84 75 73-3.Tillbaka till förstasidan


Länk till Sveriges Hembygdsförbund

Länk till Södermanlands Hembygdsförbund


Uppdaterat den 20 maj  2019, webbmaster: Anne Ivarsson, ivarssonanne@gmail.com
http://www.barvabygden.se/bh.htm