Barva Framtid logan Välkommen till Barva! Barva sockenvapen

Barva skola


BARVA SKOLA - DÅ

Från år 1825 lärde klockare Ölander barvabarnen att läsa och skriva i sockenstugan vid kyrkan.

År l842 bestämde riksdagen, att det måste finnas en skola i varje socken.

Prostökna skola

Prostökna skola

Men redan innan det var man i Barva på det klara med, att man skulle bygga en skola vid Prostökna. Man ville i socknen ha en s. k. ambulerande skola. Läraren skulle en tid undervisa barnen från norra delen av socknen i sockenstugan och en annan tid barnen från södra och mellersta Barva i skolhuset vid Prostökna. Att bygga ett skolhus, gick på den tiden till på samma sätt, som att bygga en kyrka. Varje gård fick allt efter storleken lämna timmer och göra dagsverken vid bygget.

År 1847 var Prostökna skola färdig. Den första läraren, Gustaf Lindskog (född 1824 död 1875) kom till vår socken.
På den tiden var det bestämt, att största delen av skolmästarens lön skulle bestå av naturprodukter, såsom säd, föda till en ko och vedbrand. Lönen till läraren var 1847: 9 tunnor spannmål, 1/2 tunna råg, 1/2 tunna korn, 80 riksdaler banko samt föda åt ko och vedbrand.
Skollärare Lindskog försökte också samla barnen om söndagarna och blev på så sätt socknens första söndagsskollärare.

1880 tillbyggdes skolhuset vid Prostökna. Skolan lades ner 1960 och såldes.

År l866 fick socknen ett nytt skolhus vid kyrkan med en särskild lärare. Redan i början av 1880-talet fick socknen en småskollärarinna vid Kyrkskolan.

Kyrkskolan 1912

Barva kyrkskola år 1912

Barva skola med matsalen 1999

År 1999

År 2004

Första skolskjutsen till Kyrkskolan var under vintern 1940-41 och med hästskjuts.
Kyrkskolan hade en vacker fruktträdgård. Man reste långa vägar för att bese blomningen. Av olika anledningar höggs sedan träden ned 1959.
Ekstugans skola Under första världskriget fann så många barn att skolorna inte räckte till. 1918 byggdes Ekstugans skola, men redan 1940 lades den ned.

 

BARVA SKOLA - NU

År 1995 var Barva skola nedläggningshotad p.g.a. ekonomiska bekymmer inom vår kommundel Kafjärden-Skiftinge. När detta blev känt reste sig bygden som en enad kraft och anordnade ett möte i Barva bygdegård. Där påvisade vi för våra politiker vikten av en skola på landet i en genuin landsbygd och berörda politiker tog sig tid och lyssnade på oss och vi inledde ett bra samarbete.

Skolan lades ned efter vårterminen 2006 på gr. av för få barn i skolåldern. Men nu finns ett dagis  i skollokalerna sedan vårterminen -07! År 2010 såldes skolan till en privatperson och förskolebarnen finns i Kjula.

 
Vill du komma till förstasidan om Barva

Uppdaterat den 21 okt. 2011, webbmaster: Anne Ivarsson,