Välkommen till Barva!

Ett informationsblad för Barva Bygdegemenskap nr 48    Nr 2 år 2016.
Utgivare: BarvaBygden.se och samordnare är Anne Ivarsson, tel: 016-92043

Barva Framtid har den 1/1 2012 bytt namn till BarvaBygden.se,  vi har bara bytt namn och inget annat är ändrat!


Medlemmar i BarvaBygden.se är alla, som är intresserade av Barva och BarvaBygden!


Barva-Barva-Barva  ----Go!

   Vår lilla socken har i spåren av Sveriges urbanisering, den brutalaste i Europa, minskat befolk­ningen och höjt medelåldern, trots att vi ligger i det expansiva Mälarstråket. Detta har nog bidragit till att aktiviteten i bygden dämpats jämfört med storhetsåren under Axelsson, Schölander eller Björkänge-tiden, men vi skall nog inte bara skylla på det och på att tiderna har förändrats! Nya tider kommer med nya möjligheter. 
   Kommunen och andra myndigheter ställer nya stora kostsamma krav på avlopp mm. De detaljstyr för skogs- och jordbruket, krångligare byggbestämmelser och mycket annat! Vi på landsbygden känner av byråkratisk klåfingrighet! Men det är tidens anda, det är bara att gilla läget och utnyttja de möjligheter som erbjuds för landsbygdsföreningar. 
   Staten har höjt anslagen för många aktiviteter. Kommunen har en bättre förståelse och är mer samarbetsvilliga än bara för ett par år sedan, både avseende tillstånd och bidrag för framåtskridande aktiviteter. Det är vår egen vilja och ambition som är begränsningen! 
   Förr var skolan, affären och kyrkan naturliga träffpunkter. Då kände alla varandra och de nyinflyttade kom lätt i kontakt med grannar och ortsbor. Då var det lättare att ”få ihop folk” för frivilliga insatser i föreningarna. Idag måste vi hitta nya sätt att engagera nyin­flyttade samt barn och ungdomar. 
  Nu är det andra drivkrafter och andra kom­munikat­ions­sätt som vi måste arbeta fram, istället för att stapla pro­blemen för utveckling på va­randra och till slut skylla på att vi inte har pengar till det, utan att ens försöka att skaffa pengar. 
  Barva har en ovanligt bra föreningsstruktur att bygga vidare på: En aktiv landsbygd, toppen­fina anläggningar som bygdegården, idrottsplatsen, badet etc och framför allt har vi mycket kunniga och bra frivilliga! Problemet är att de få som jobbar, jobbar nästan för mycket! Det gäller att hitta fler som vill vara med, gärna yngre, för det är nyckeln till framåtskridande.    
  Bygdegårdsstiftelsen med ett antal mycket duktiga medarbetare, underhåller och förvaltar anläggningen och har skapat ett dansställe känt i hela Mellansverige.  
  Hembygdsföreningen driver och utvecklar Hembygdsmuseet, förutom diverse kulturfrågor på ett sätt som få socknar kan skryta med, allt baserat på ambitiösa medlemmar. 
  Barva IF utvecklar och förvaltar idrottsplatsen på ett exemplariskt vis. Har ett framgångsrikt fotbollslag, drivet som ”Real Madrid” med utsocknes spelare, samt gymnastik och yoga. Allt drivet på frivilligt vis! 
  LRF omfattar Barva och Ärla, men är i vilket fall en bygdespelare med många aktiviteter. Även det drivet av medlemmarna. 
  Rördrommen fågelstation är inte en Barvaförening, men är verksam på våra vatten och kröner upp verksamhet i många kretsar. En kommunalt stöttad förening med frivilliga insatser.  
  Sällskapet Söderfjärdens Vänner verkar för Söderfjärdsområdets utveckling. Wasakanalen är huvudprojekt, men även besöksnäring. Ett delvis kommersiellt sällskap i samråd med Eskilstuna och Strängnäs kommuner. 
  BarvaBygden, vår förening, driver i bästa samarbete med de övriga föreningarna, de traditionella evenemangen som midsommar, Barvadagen, julmarknaden och BarvaCruze. Nu siktar vi på ett vårevenemang av ett mer kulturellt slag som teater, musik eller liknande. 
  Ambitionen är att driva hela bygdens intressen mot myndigheter och andra!  
  Några spännande uppstickare är det mycket uppskattade ”Gittans Lördags Cafe” och ”Roffes Boule”!  
  Barva Kyrka har på grund av dålig anslutning, slagit ner på takten i socknen. Nu är den bara öppen när det gäller begravningar, vigslar, dop och julaftonens ”Musik i Julnatten”! Den verksamhet som förekommer finansieras av kyrkoskattemedel.  
  Åter igen, det som gäller för alla föreningar och aktiviteter är att för få arbetar för mycket och med för små medel! Det behövs fler som engagerar sig några futtiga timmar per månad och ett aktivt sökande av pengar från myndighetsinstitutioner och sponsorer!      De tankar som BarvaBygden har för närvarande är följande:
Modernisera hemsidan: Mobilanpassad, säljande, lättnavigerad ut på alla föreningar och företagare, sevärdheter, up-date på aktiviteter, en ”rullande sida” ofta förnyad som skapar nyfikenhet. De sociala medierna är till för att stanna!
Samarbeta med fler föreningar. Kartlägga, söka och handlägga alla bidragsmöjligheter som föreligger, liksom förvalta sponsorsöppningar.  
Framhäva ortens företagare och hantverkare, handla lokalt! För detta åtgår en speciell, ekono­miskt stöttad handläggare för bidragsansökningar och uppföljningar för alla punkter!
Stötta för utveckling av datanätverk, busslinjer, vägunderhåll mm.  
Integrera nyinflyttade familjer i Barvas föreningar och bygdens tillgångar med en broschyr som informerar om alla föreningar, privata initiativ och företag mm.  
Kontaktpersoner, hyresvärdar och grannar ger ett riktigt Välkomnade till Barva.  
Att ordna ett vårevenemang, som lockar inte bara dem som gillar det vi har.
BarvaBygden.se är tacksamma för Din kritik, Dina förslag och Dina idéer för Barvas utveckling och ökat folkligt engagemang!
Gustaf Celsing     Ordförande BarvaBygden   gustaf.celsing@sveaagri.com  070 862 33 22

Hagaborgs handel
Manfred Gustavsson med bussen vid Degersten 1928!


   Har Barva en framtid?
Ja, vi har ju BARVA FRAMTID (numera BarvaBygden.se)! Så enkelt skulle man ju kunna svara på frågan om Barva har en framtid. Men det är inte föreningen Barva Framtid (BarvaBygden) i sig, som ger Barva en framtid. Utan det är vi som bor här, som betyder mest för vad som kan ske.
   Barva Framtid, ideell förening bildades för att bli ett paraply, dels för de arbetsgrupper som bildades i juni –98, dels för de föreningar som redan fanns. Inte för att blanda sig i den verksamhet som föreningarna bedriver utan för att vara en hjälp för att kunna utveckla bygden.
   1995 var Barva skola nedläggningshotad p.g.a. ekonomiska bekymmer inom vår kom­mun­del Kafjärden-Skiftinge.
   När detta blev känt, reste sig bygden, som en enad kraft och anordnade ett möte i Barva bygdegård. Där påvisade vi för våra politiker vikten av en skola på landet i en genuin landsbygd och berörda politiker tog sig tid och lyssnade på oss och vi inledde ett bra samarbete.
   På våren 1996 bildades så Föräldrakoopera­ti­vet Solstrålarna. Under sommaren renove­rade föräldrarna skolan och på hösten startade visningen i fräscha lokaler.
   År 2000 togs en kommunal förskola i bruk i nyrenoverade lokaler i Klock­åsen.  
   År 2006 läggs Barva skola ned på gr. av för få barn i skolåldern och barnen överfördes till Kjula skola.
Förskolan flyttade 2007 in i de övergiv­na skollokalerna.
   År 2010 såldes skolan till en privatperson och förskolebarnen hade flyttats till Kjula.

   Den 14 juni 1998 samlades drygt 60 personer till ett stormöte i Bygdegården för att diskutera Barvas framtid. Rune Johansson och Sven T. Nilsson höll i sammankomsten.
Vi gjorde förslag på vad Barva Framtid skulle ägna sig åt och resultatet blev:
Avfartsgrupp
Barnomsorgsgrupp
Bostadsgrupp
Skolgrupp
Arbete/ridled Sörmlandsgrupp
Kulturgrupp
Senare tillkom Hantverksgruppen och Bad­gruppen
.
   Den 2/9 1998 bildades Barva Framtid, ideell fö­rening.
   2012 blev Barva Framtid – BarvaBygden.se
   Den 15 maj 2000 invigdes ”Ridled Sörm­land”, som gick delvis genom Barva.
   Under åren 1999-2006 var Julmark­na­derna i kyrkstal­larna och de första åren lördag-söndag.
   Sedan 2007 har vi haft Jul­mark­naden i bygdegården och numera lördag före den andra ad­vent./Ur Barva-Bladet

Några korta punkter från kommunal verksamhet:
   I vanlig ordning arbetar man nu med komplettering av den årsplan som antogs i juni och som gäller för 2017. Vi kan glädja oss åt att kommunen satsar 2 miljoner kronor på att stötta bredbandsutbyggnad på platser där man inte har fått statligt stöd och där kommersiella aktörer inte gått in. När vi nu har fått ett nytt och fint badhus i Eskilstuna kan vi också glädjas åt att små badplatser på landsbygden kommer att få ett ökat bidrag med totalt 100.000 kronor.
   Översiktsplanen kommer att revideras och arbetet med detta har startat. Förhoppningsvis kommer vi som bor på landsbygden att märka att det blir enklare att få bygga utanför staden. Det kanske ni rentav redan har observerat. /Arne Jonsson


BARVA IF PROGRAM
   www.barvaif.se  Barva IF
Barva IF har under året försökt att ha olika aktiviteter. Men intres­set är väldigt litet för motion på nära håll. Det som fungerar just nu är gymnastik och yoga för vuxna, fotboll a-lag och bord­tennis i Kjula
Vi har frågat runt vad barn och ungdoms­famil­jer vill ha, men har inte fått så mycket gensvar.
Har ni några förslag som ni skulle vilja starta upp t. ex barngymnastik, dans, cirkel­gym, akti­vi­teter för daglediga, barn­träffar dag, luft­gevärsskytte m.m
Hör av er till maud.svensson@hotmail.se tel: 070-39 85 101

Jympa,  måndag kl. 18.30-19.30 i Barva bygdegård! Kom först och prova på!

Borddtennis, Kungsvallen Kjula, tisdagar och torsdagar 18/10 – 15/12. Från 10 år kl. 16.30 – 17.30 och vuxna kl. 17.30-19.00.  Pris: 10– 17 år 100 kr, 18 år o. äldre 250 kr. 
Barva IF medlemsskap:  100 kr 0 – 16 år och 250 kr från 17 år 
För anmälan ring Hans J.
016-14 16 17 eller 070-720 20 75

Yoga, Onsdagar kl 18.00 på Pilängen, Barva IP,  om många anmäler sig flyttar vi till Barva bygdegård!
Pris: Barva IF medlemsskap 250 kr + 50 kr kr/gång. Ledare: Lotta Karjel,  Anm. till Monica Örnwall, 073-388 75 96

Kjula förskola
   Förskolan har ca 135 barn inskrivna. Barnen 1-3 år går på 5 avdelningar Laban, Labolina, Solen, Månen och Nallen, som är på Lillgår­den, för­skolan som ligger bredvid Kjula skola.
Alla 4-åringarna är på Södergården, en av vil­lor­na på skolgården och 5 -åringarna går på Tall­gläntan, den ombyggda distrikts­sköter­ske­mot­tagningen ovanför Kjula pizze­ria.
   Eskilstunas kommunala förskolor utgår från en pedagogisk idé, som är en fördjupning av läro­planen för förskolan. Den förstärker peda­gogernas uppdrag att genom leken främja varje barns utveckling, nyfikenhet och lust att lära. Det handlar också om att stärka barns olikheter, stimulera lärandet inom natur­kunskap, matematik, språk, drama och musik. Att barnen får inflytande över sin vardag och att de vistas i en trygg miljö, ute och inne, som bidrar till god hälsa.
   Söker du plats och undrar över något ringer du Eskilstuna direkt på telefon 016-710 10 00 eller loggar in på eskilstuna.se/barnomsorg.

Kafjärdens förskola
   Förskolan präglas av ett barnperspektiv som uttrycks i kärlek och respekt – Jag ser dig, jag hör dig, jag bekräftar dig. Den dagliga verk­sam­heten genomsyras av värme och empati mellan barn och vuxna.
   På Kafjärdens förskola kommer barnen i kon­takt med kultur, natur och skapande aktiviteter som ger inlärning för hela livet. Språk och matematik finns som en naturlig del i verk­samheten. Vi vill väcka barnens lust och nyfi­ken­het till att utforska och söka kunskap.
   Förskolan är kreativ med en god pedagogisk kvalité och ett miljömedvetet arbetssätt. Vår vision är att erbjuda en trygg och trovärdig skola där alla barn ges möjlighet att med glädje erövra sin omvärld.
   Kafjärdens förskola drivs som aktiebolag med styrelse på uppdrag av Kafjärdens för­sam­ling. Nuvarande styrelse är utsedd av kyrko­full­mäk­tige den 25 september 2013

På Mötesplats Tallgläntan, Kjula
   Här kan du låna böcker, ljudböcker och tid­skrifter för barn och vuxna. Du kan även få boktips av bib­liotekarien, använda våra dato­rer, få sam­hälls­information eller dricka en kopp kaffe och umgås. Det finns ett stickcafé en gång i månaden, cirkelverk­sam­het och sago­stunder för barn i förskoleålder.

Mötesplats för seniorer i Tallgläntan, Kjula
   Ur verksanheten: Qi-gong, balansträning, hjärngympa, bingo, cirkelgym, linedance m. enklare turer, snickargrupp, torsdagskultur med tipspromenader, sång, musikquizz m.m. Gummibandsträning, knåp, bokcirkel, livs­rörelser och förmiddagsfika med matprat!
Tel: 016-91023 för information

Grann­samverknan
   Här i Barva har vi varit anslutna till Grann­samverkan i någ­ra år, resul­tatet är i stort mycket positivt för bygdens invånare och före­tagare!
Vi grannar emellan har lärt oss, att känna och bry oss om varandra mycket bättre!
Sedan vi startade grannsamverkan har brotts­sta­tistiken visat ett mindre antal till­grepp och åverkan på våra tillhörigheter!
  Vi har en facebooksida (Barva grannsam­verkan), där Du, som är en Barvabo är väl­kom­men att bli medlem i. 
Denna verksamhet är helt gratis, det ända som Du behöver göra är bry Dig om Dina grannar och berätta för Ditt kontaktombud och/eller grannar att Ni är borta från er bostaden en längre tid!

  Välkommen till vår verksamhet!
/Roffe Ljung, Barvagården, 0725 19 90 80     rlbilfrakt@hotmail.com 
Huvudkontaktombud för Barva Grannsam­verkan

Kaffetåren!
   Aldrig kunde jag drömma om att få denna respons på "vårat" lilla kafé.  Aldrig kunde jag önska att få dessa mysiga stunder på lördagarna mellan kl. 11-15.  När jag tidigt på lördag morgon går upp, sätter på ugnen och radion i vårat tysta Barva, en kopp kaffe och sedan börjar min härliga resa.
   Att känna att degen har jäst hela natten för att nu på morgonen formas till bröd som jag senare ska få servera på Kaffetåren till en kopp kaffe/te eller till en god soppa.
   Att soppan, som formades under fredags­kvällen skulle ge mig och andra så mycket glädje, för det är glädje, som sprids på Kaffe­tåren.
   Så många härliga anekdoter, historier från förr och även nutida händelser, som lockar till samvaro och många glada skratt.
Tänk alla, som minns från förr och kan berätta för oss som inte var med då, jag som flyttat in till Barva är jätteglad att jag får vara med på dessa resor.
Nu, när kylan och mörkret lagt sig över Barva, hälsar jag er alla ...Hjärtligt Välkomna lördagar mellan kl 11-15.  Välkomna till våran lilla oas!      Kram till er alla! Gittan

Sygruppen, som vi har i Barva bygdegård en gång i veckan är ett väldigt trevligt sätt, att få lära känna andra trevliga Barvabor.   
Vi får många nya handarbetstips av varan­dra. Vi kan hålla på med allt möjligt inom hand­arbete, som sy, sticka, virka, pärlarbeten m.m. till och med att måla tavlor.
Så klart har vi en fikastund och då pratar vi och skrattar. Ibland känns en vecka långt innan vi träffas igen.  
Det skulle våra roligt, om det finns flera som vill komma och vara med oss i en väldigt trevlig samvaro. 
Info:  Gittan Lindeberg 070975 92 67

Du vet väl om, att vi har ett ”minibibliotek” i Barva Bygdegård i Danshallen till höger vid kaffeborden, vid entrén!  Här kan du lämna några av dina lästa böcker hemifrån och låna några nya! Gratis och enkelt!


I december kommer Länsstyrelsen sannolikt att fastställa en förvaltningsplan för gäss, sångsvan och tranor vid Sörfjärden. Den kommer att gälla tom 2019. 
Arne Jonsson och Johan Palmer har varit markägar­representanter vid framtagandet.
Fältstationen kommer traditionellt att starta säsongen med örnräkning lördag 4 mars 2017 mellan kl. 10 och 12. Från söndagen 5 mars och alla helgdagar tom oktober kommer vi att ha Öppet Hus mellan kl. 9 och 15 med olika aktiviteter.
Från 15 maj tom 2 juni tar vi emot skol­klasser främst årskurs 3–5. Vi kommer dessutom att ordna friluftsgudstjänst och några vandringar under våren. När detta sker är inte klart just nu. Vi ordnar dock Naturnatt 5 juni med start klockan 20 med vandring, fladdermuslyssning mm.
Mer information kommer på hemsidan www.rordrommen.nu. Vi kommer att vara med på Julmarknaden då vi har klart med mer information om nästa års aktiviteter.
Välkomna! Sten Ullerstad

      Hej, alla läsare här kommer en liten rapport från Barva-Ärla LRF.   Sedan sist har vi hunnit med vår hö­hässj­ning. Vi deltog på Barvadagen med öppen gård vid Rännbäcken och även på Barvacruze med traktorpulling. Nu senast hade vi vete­ran­plöjning. Snart är det dax för årsmöte och vi ser fram mot ett nytt år med trevliga träffar
. Mvh Angelica Jansson sekr. Barva-Ärla LRF
 
Nu finns hjärtstartaren på sin plats i Bygdegården!   Ett  STORT  tack för ditt bidrag!

Vi gjorde en förfrågan om vad Barvaborna vill att göra på fritiden?
Önskemålen: Släktforskarkurs, Målargrupp, ute­gym vid motionsspåret,disco, drejar- keramik­kurs, silversmide, för­äldraträffar, babylek, pyssel­kvällar, bok­klubb, hund­pro­me­na­der, kläd/leksaksbytardag och halmslöjd! 
Kan du leda någon grupp eller har i idéer? Kontakta BarvaBygden!

      Ingen kommer att göra något åt oss, och vill vi ha något gjort får vi göra det själva, och det vill vi.
Barvabygdens hundintresserade  
För ett tag sedan startade jag en ny grupp facebookgrupp för hundintresserade. Denna grupp heter Barvabygdens hundintresserade. Syftet med gruppen är att kunna hjälpas åt med rastning, passning eller promenad. Här kan man även söka efter råd, tips promenad sällskap och köpa och sälja hundrelaterat.
Alla hundintresserade är varmt välkomna.   Daniel Orrholm Zentio 070-750 66 32
Hemska   saker har hänt i Barva!
Hemskt fynd. Vid gräfning i en grusbacke vid Bjurkärr i
Barfva socken, Södermanland, påträffades för en kort tid
sedan skelett  efter två fullvuxna personer. Det antoges, att
de påträffade  menniskobenen äro eftergårdfarihandlare,
hvilka  mördats,  hvarefter kropparne blivit nedgräfda
å  nämda ställe. (Str. T.)
Ur Göteborgs veckoblad 1890-08-11
Hemskt fynd.Vid gräfning i en grus backe vid Bjurkärr i Barfva socken påträffades för en kort tid sedan skelett efter två full vuxna personer.  Det antages att de påträffade menniskobenen, hvilka äro bibehållna och lågo knappast en half meter under jordytan, äro efter gårdfarihandlare, hvilka mördats, hvarefter kropparne blivit nedgräfda å nämda ställe.För några tiotals af år sedan var det godt om kringresande handlande, hvilka stundom lemnade varor på kredit, men sedermera ej återkommo för att uppbära sina fordringar. Att någon person, hemmahörande i orten, spårlöst försvunnit, känner man ej.
Ur Borås Tidning 1890-08-12

Barva Hembygdsförening    


Barva Hembygdsförening, säljer boken ”Kafjärden” för endast 50 kr!

Ang. efterlysning i nr 47:
Flickan på bilden heter Johanna Lernström Hagberg och bor i Strängnäs och är urmakare.  Johanna är min systerdotter.  /Benny Andersson

   Kafjärdens storkom­mun bildades 1952 genom sammanslag­ning av föl­jan­de lands­kommuner: Barva, Hammarby, Jäder, Kjula, Sundby och Vallby.
Den 1/1 1971 gick Kafjärdens kommun upp i Eskilstuna kommun.
Att kommunnamnet blev Kafjärden var inte självklart! Kammarkollegiet föreslog Kjula, som namn på den nya storkommunen. Men namnförslaget väckte protester bland de öv­ri­ga socknarna. Man enades om ett neutralt namn ”Kafjärden - efter den sanka mälarvik, som en gång givit befolkningen i var och en socknarna kreatursbeten på strand­ängarna runt viken”.
   Kafjärden är en före detta vik och sjö som sträck­te sig genom Vallby, Hammarby, Sund­by, Kjula och Jäders socknar i Eskilstuna kommun. Den har givit namn åt Kafjärdens landskommun.
Ännu på vikingatiden var Kafjärden en del av Mälaren. I öster anslöt den till det som idag är Sörfjärden och Barva-Lappen, i norr skiljdes den från Mälarens huvudyta genom en förkastningsbrant öppen med ett sund vid Ramsund. I Väster anknöt den till Eskilstuna­åns vattensystem och avgränsades i söder av en förkastningsbrant.
   Landhöjningen medförde att Kafjärdens yta efterhand minskades, först genom att delas där Kjulaåsen, en utlöpare till Badelundaåsen löper fram och efterhand minska. Ännu 1717 fanns här två sjöar, Kafjärden och Brännin­gen, vilka senare torrlagts även de. Stora delar av den före detta sjöbottnen utgjorde fram till 1800-talet sankmarker då de utdikades. (Från wikipedia)
   Kafjärdens församling   bildades 1995 genom sammanslagning av: Barva, Jäder, Hammarby, Kjula, Sundby och Vallby församlingar.

Från nykterhetslägret.
Ett fruktträd vid vägen åt hvarje nykterist.  Under denna rubrik nämnde vi somras, att Rekarne härads hushållningsgille beviljat ett anslag af  100 kr. till plantering af fruktträd vid  sockenvägen i Barfva, samt att socknens nykterhetsvänner skulle få  vårda och skörda träden. Denna plantering är nu  verkställd af länsträdgårdsmästaren med allmänna vägen mellan kyrkan och Yttersta ha utsatts 107 högstammiga fruktträd, alla Åkeröäpplen. 90 av träden komma att vårdas af ortens goodtemplarloge.
/Ur tidningen Kalmar 1904-10-17
Fruktträdsplantering efter Barvavägen  
   "Ett försök till fruktodling vid sidan av  allmän  väg har år 1904, med 90 Åkerö glas­äpplen påbörjats, inom Barfva socken på initiativ av organisten C. J. Lagergren där­stedes. Rekarne hushållsgille, som tilltalades av idén om nykterhetsrörelsens inom nämnda socken inträder som ägare av planteringen, då denna härigenom torde kunna erhålla ett kraftigt skydd, har i sin mån genom anslags beviljande underlättat företagets igång­sättande.
   År 1905 och 1906 fortsatte plantering av fruktträd utmed allmän väg. 250 Åkeröäpple äro nu utsatta. Utsikterna för ett lyckat resultat synas goda.”
/Ur Södermanlands läns Hushållnings­säll­skaps Handlingar 1904 och 1906

Barvadagen 2017
Barvadagen 2017 planeras till lördagen den 9 september kl. 10-14 och därefter samma dag Barva­cruzet! I år planerar vi själva att genom­föra det i egen regi! Kom med nya idéer och och förslag för cruzet!  
Info Barva-cruzet: Rolf Ljung, 0725199080 rlbilfrakt@hotmail.com 
                   Vi betalar fortfarande elströmmen för de tre elstolparna på väg 900 vid Barvavägen!
                   Du sätter in Ditt bidrag på: ”Barva Framtid” bankgironr: 5086-6961. Märk med "vägbelysningen".

Årsmöte BarvaBygden.se söndagen 9 april 2017  Kl. 14.00 i Barva Bygdegård, Föreningslokalen 1 tr ned.
   Alla är Varmt Välkomna!
Medlemmar i BarvaBygden.se är alla, som bor i eller är intresserade av Barva och BarvaBygden!

Vad vill du ha med i Barva-bladet? Kom med idéer och förslag! Stoppdatum för material till nr 49 är 29 maj 2017.
Vi vill gärna ha hjälp med bladet! Kom med idéer!Känner du någon, som vill ha ”Barva-Bladet” hemskickat?
Sätt in 60 kr på plusgiro 84 75 73-3 (Barva Hembygdsförening) och de fyra kommande numren av ”Barva-Bladet” kommer med posten. (2 nr/år.) Glöm ej namn och adress!

BarvaBygden erbjuder Barvavapnet, som dekaler och flaggor i olika storlekar och priser 10 kr – 650 kr, kontakta ordför. Gustaf Celsing 070 862 33 22


Julmarknad i Barva Bygdegård
Lördagen den 3 december kl. 10.00 -15.00
Julmarknad i Danshallen
Café, Tomte och lotterier mm!
Ponnyridning
Göran Axelsson underhåller med sång och musik
Kom och hälsa på Tomten kl. 13!
Hembygdsmuséet öppet kl. 11-14!
Loppis i Bygdegården
Välkomna!
 Bokning av bord: Julmarknaden Gun-Britt Svensson 016-931 15
Loppisbord Bertil Zentio, 016-92007
Arrangör: BarvaBygden.se med Barvas föreningar i samverkan!

Medlemmar i BarvaBygden.se är alla, som bor i eller är intresserade av Barva och BarvaBygden!

Uppdaterat den 14 nov. 2016, webbmaster:Anne Ivarsson   http://www.barvabygden.se/bb-48.htm
Tillbaka till Barva-sidan