Välkommen till Barva!

Ett informationsblad för Barva Bygdegemenskap nr 43    Nr 1 år 2014.
Utgivare: BarvaBygden.se och samordnare är Anne Ivarsson, tel: 016-92043

Ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting!

Ingenting är omöjligt för en Barvabo!

Värmen har kommit och också hunnit försvinna. Men hoppas den är på intåg igen. Nu har vi sparkat igång ett nytt år med nya aktiviteter och även lite nytt blod i styrelsen.  

Vi startar med cruzen/ rock'n'roll picknick den 14 juni har du några frågor kontakta Rolf Ljung. 

Den 20 juni har vi vårt traditionella midsommarfirande och hoppas att många vill vara med och hjälpa till med stången på morgonen. Kl. 9 kör vi igång, när stången är klädd bjuder vi alla på fika. Kl. 14 drar firandet igång. 

Den 28 juni är det återträff för ALLA som gått i Barva skola. Vid frågor kontakta Maud Svensson. 

Vi i styrelsen vill tacka Lill för tidigare år som ordförande, och jag tackar för förtroendet. Ska göra mitt bästa i mitt uppdrag. Med mig i styrelsen i år har jag Lill Holmström (vice ordförande), Ann-Sofie Zetterberg (kassör) Annelie Herbst (sekreterare), Bertil Zentio, Gustaf Celsing, Gittan Lindeberg, samt adjungerande från Barva-bladet Anne Ivarsson, BIF Maud Svensson och Hembygdsföreningen Magnus Kaneby. 

Jag vill passa på att göra lite reklam för våran Facebook-sida, gå in och sök på ”BarvaBygden.se”. Där kan man ställa frågor, och även där lägger vi ut information om våra aktiviteter och kommande evenemang. 

Har du frågor tips idéer eller vill hjälpa till med våra aktiviteter/evenemang tveka inte att höra av dig. Önskar alla en trevlig sommar och hoppas vi ses i bygdegården. Mvh Angelica Jansson. Ordförande 0709-410441, angelicajansson88@hotmail.com


Den gamla dansbanan Foto från Sven JohanssonLITE FORNTIDSSTATISTIK MM RÖRANDE BARVA SOCKEN 
Av David Damell
I det utmärkta häftet om Barva socken från år 1950 har Anne-Marie Barvestam enkelt och tydligt redogjort bland annat för områdets geologi, natur och fornminnen och mycket annat. Vad som nu kan behöva kompletteras är att vår kunskap om just fornminnena ökat genom inventeringar och arkeologiska undersökningar, särskilt då de som genomfördes i samband med motorvägsbygget E 20, till vilka jag återkommer längre fram.

En sak som inte heller berörts särskilt i häftet är landhöjningen, som i och för sig inte berört Barva speciellt mycket under järnåldern (500 f Kr- 1050 e Kr) men desto mera under tiden före, alltså bronsåldern 1700-500 f Kr) och framför allt stenåldern (isavsmältningen 10000-1700 f Kr dvs jägarstenålder som varar till ca 4000 f Kr och därpå bondestenålder som varar 4000-1700 f Kr).

I Barvas norra del finns förkastningsbranten med Mälarslätten norr därom från vilken socknen markant höjer sig till en platå på ca 30-45 meter över havet. Det betyder att havet började dra sig tillbaka härifrån ca 4000 f Kr för att ca 2300 f Kr vara borta från större delen av området. Havet lämnade dock just här efter sig mängder av grunda småsjöar och våtmarker, attraktiva biotoper för många djur- och växtarter, som då även gynnades av en lite högre årsmedeltemperatur än dagens. Ett formidabelt jakt- och samlarområde särskilt för bondestenålderns människor, som behövde komplettera sitt näringsintag med vilt och annat eftersom åker och boskap inte gav så mycket under denna tid. Vi rör oss i perioden ca 2300 – 1700 f Kr alltså senare delen av bondestenåldern.

Flera fina yxfynd har gjorts i Barva bland annat så kallade båtformade stridsyxor.

Noterbart är att stenålderns fynd har gjorts över hela socknen även om viss tyngdpunkt finns i norra delen. Detta visar tydligt att jakt, fiske och samlande var lika viktiga näringskällor som jordbruket. I fornlämningsregistret har 26 fyndplatser för stenåldersföremål registrerats. Givetvis finns många fler fynd från Barva än de registrerade, t ex i gårdarnas byrålådor men även sådana som ännu ligger kvar ute i markerna.

För att få lite vidare perspektiv på världen utanför den nordiska kan det väl vara skäl att påpeka att det var under denna epok några av Egyptens största pyramider byggdes.

Bronsåldern (1700-500 f Kr) följer så, en storhetstid i Barvaområdet. Gravrösen i monumentala lägen är typiska för tiden och därför rätt lätta att skilja ut från den senare järnålderns fornlämningar.

Inte mindre är 32 platser med rösen har registrerats, framför allt i Barvas norra och nordöstra del men även något enstaka i socknens sydligaste del. En viktig kommunikationsled fanns då ännu i sjösänkan söder om Barva ledande från Hjälmaren via bland annat Eklången österut mot nuvarande Gripsholmsviken.

Ett märkligt fynd av tre bronsyxor från bronsålderns mitt, funna vid Bjurkärrsäng , påminner om denna gamla farled. Även norr om Barva fanns redan då en sjöled via Stängnäsfjärden, Söderfjärden och Kafjärden och vidare västerut mot Bergslagens på pälsvilt rika skogar. Några gravfynd finns också från denna tid (bronsålderns mitt) bland annat från Nabbtorp och Säby.

Även boplatsindikationer i form av så kallade skärvstensrösen (skörbrända härdstenar) finns från perioden på 31 platser, ofta i direkt anslutning till rösegravar. Grav- och boplatsområdet vid Högberga är en god exponent för detta. Havsnivån var då ca 20 m över dagens nivå.

Skålgropar eller älvkvarnar i stenar och block är en påminnelse om bronsålderns kult. Sådana har registrerats på 12 platser, även dessa i direkt anslutning till rösegravar och boplatsindikationer. Det finns dock skäl att observera att skålgropar förekommer även senare under järnåldern, ja i vissa fall ända in i vikingatiden (800-1050 e Kr) om än i betydligt mindre omfattning än under bronsåldern.

Även i detta sammanhang finns anledning att göra en utblick mot stora världen. Då rösena byggdes vid Högberga var Ramses II Egyptens farao under vars regeringstid Moses och israels folk lämnade den egyptiska fångenskapen.

Den mellersta bronsåldern (1100-1200 f Kr) tycks ha varit en tid av högkonjunktur i Barva, kanske föranledd bland annat av export av fina pälsskinn av bäver och andra pälsdjur. Man kan även undra om folk på den tiden kände till att det fanns en kopparförekomst i området (brons består av 10% tenn och 90 % koppar).

Den äldsta järnåldern (500 f Kr - Kr f) är svår att spåra här liksom på många andra håll i Mälarområdet. Bland annat orsakade ett något försämrat klimat att livsbetingelserna blev svårare, något som naturligtvis medförde sämre möjligheter till föremålslyx i gravarna. Den nya metallen järnet var förvisso en välsignelse men blev knappast orsak till ett särskilt överdådigt liv, åtminstone inte i början. Först under senare delen av äldre järnåldern (Kr f – 400 e Kr) kan man se en uppgång kanske sammanhängande med kontakter och intryck från Romarriket.

Från den här tiden kommer ju det berömda Barvahornet, funnet vid ett torp under Lindholm och antagligen nedlagt som offer till någon av den äldre järnålderns gudar. Skiftet mellan äldre och yngre järnåldern (400 – 500-talen e Kr) tycks så ha varit en mycket orolig tid då makthungriga hövdingar hävdade överhöghet över större områden. Fornborgarna kan vara ett tecken på detta såsom t ex borgen Vinnsberg i nordvästra Barva.

Under senare delen av järnåldern, yngre järnåldern( 400- 1050 e Kr), sker i Barva liksom på många andra håll en positiv befolkningsutveckling. Flertalet av socknens gravfält, 31 stycken registrerade, härrör från den här tiden. Många har börjat fungera långt tidigare men når nu sin maximala användning. Flertalet gravfält kan väl sägas vara normalstora med 10 – 20 gravar medan några är betydligt gravtätare med upp till 120 – 125 gravanläggningar. Kanske representerar dessa större och rikare gårdar eller byar. Om vi mycket ungefärligt tittar på totala gravmängden hamnar nog siffran på så där 1000- 1500 gravar. Detta tyder på en avsevärd fast bosättning i norra delen av Barva med stark knytning till grusåsen (Barvaåsen).

I samband med anläggandet av nya E 20 gjordes stora utgrävningar på bland annat Säby ägor. Det rörde sig om både gravfält och boplatslämningar. På det stora gravfältet ner mot Barvalappen grävdes ett 40- tal gravar ut (en del av gravfältet finns ännu kvar) varav åtminstone hälften tillhör yngre järnåldern. En av gravarna från övergången mellan äldre och yngre järnåldern ( 500- talet e Kr) var mycket omsorgsfullt byggd, säker över en mäktig person. Gravfältet innehöll både brandgravar och skelettgravar, de senare kristet påverkade och de yngsta på området. Man kan också konstatera att fältet troligen använts under mycket lång tid, från ca 500 f Kr – 1050 e Kr, alltså mer eller mindre under hela järnåldern. Boplatserna som undersöktes efter nya vägsträckningen väster om Barva handel innehöll rester av så kallade långhus och grophus, de senare något nedgrävda byggnader. Huslämningarna kan kopplas till fyra järnåldersbebyggelser, några äldre några yngre. Särskilt intressant var lämningarna efter ett vikingatida (800 – 1050 e Kr) bronsgjuteri där praktfulla kvinnosmycken, så kallade ovala spännbucklor producerats.

Verkstäder av detta slag har tidigare inte påträffats utanför vikingastaden Birka. Förklaringen till bygdens rikedom under just den här tiden kan nog delvis förklaras av att området låg intill den vikingatida segelleden som från Birka via Kolsundet, Eldsundet, Söderfjärden, Kafjärden ledde västerut mot Bergslagens järnproducerade områden.

Kanske Barva var en lämplig plats för lokal handel där knarrarna (handelsskepp) gärna stannade till. För ca 1000 år sedan upphörde så begravningarna på de gamla gravfälten. Kristendomen ersatte den gamla asakulten, en runsten restes vid den viktiga ridstigen mellan Strängnäs och Tuna och kyrka byggdes under 1100- talet. Man kan hoppas att bygden nu gick in i en relativt fridsam period, medeltiden, då Barva kanske i någon mån hamnade utanför de  ekonomiska, politiska och religiösa hetpunkterna. 
   


Grannsamverkan!

Inom Barvabygden har vi nu kanske kommit till en ny ”milstolpe” i bygdens historia. Grannsamverkan ligger nu i startgroparna och kommer att inom kort tid att vara igång. 
Vår förhopp­ning är att alla Barvabor ska känna sig trygga i våran bygd och känna mer gemenskap med grannar och boende i vårat trivsamma Barva!
Ni kommer att från ett kontaktombud få information om vad Grannsamverkan innebär och vad vi kan göra för att om möjligt få Barva ännu mer trivsamt att bo och vistas i!
Barva består av ca 185 fastigheter och ca 300 invånare. Barva är ca 15 km långt och 5 km brett, så det är ett stort område vi har att göra med. 
Vi har följt polisens rekommendationer och utsett och utbildat 20 kontaktombud, som kommer att för er presentera sig och ge er information och tips om vad ni kan göra för att hålla ”objudna” gäster ifrån våra bostäder och egendomar! Vi har delat in Barva i 10 st. kontaktområden och här är Dina kontaktombud och en karta med kontaktområden.

Jag vill passa på att tacka alla kontaktombud för att ni ställt upp och deltagit i utbildningen och vidarebefodrat information till alla Barvabor.
Ni har alla gjort en mycket bra insats för vår framtida bygd.  Tack! 
Med vänlig hälsning   Huvudkontaktombudet Rolf Ljung, Barvagården, Tel: 0725 19 90 80, Mail: rlbilfrakt@hotmail.com

 Kyrkskolan på 1870-talet

Barva Skola - Återträff


Lördagen 28 juni! Skolåterträff för alla elever och personal som gått eller arbetat i Barva skola mellan åren 1866 – 2006.  

Vi får besöka Barva skola och Barva kyrka mellan kl. 12.00-14.00.


Kl. 13.00 träffas vi i Barva bygdegård. Sprid till dina gamla skolkamrater om datumet! 

Medtag egen förtäring! Det finns korv/hamburgare/läsk/kaffe att köpa! 

Vi saknar fler skolfoton från Barvas skolor!


Mer info: Maud Svensson 070-39 85 101

Barvadagen 7 september kl. 10-15
Pubafton m. ”Back to the Sixties” 1 november
Julmarknad 6 december kl. 10-15
Årsmöte BarvaBygden.se 2015, 22/3 kl. 18.


Sommarbingo
Måndagar 26/5 – 4/8 kl. 18.30.  
Priser: 
Förspel 15:-,  Trippel 30:-,  Rövare 15:-,  Fifty-Fifty 10:-, Krysset 10:-,  Barvaturen-Flax 5:-, Barvachansen Gratis! Delas ut varje spelkväll. 
Vinstplan: 
Förspel med Jackpott; 1x100 - 1x200 - 1x300 - 1x400 - 1x1000,
Jackpott 10.000 kr utfaller om full bricka upp­nås på  45 drag
Trippel; 10x100 - 10x200 - 10x500:-
Krysset; Vinst vid bingo i 4 hörn 100:- / i kryss 500:- / på Niklas 1000:-
Rövare; 4x400 - full bricka1000:-, Jackpott 1000kr start 45 drag som ökar med 1000 kr och ett drag varje gång Jackpotten inte går ut
Jackpott 26.5 1000 kr
Barvaturen - Flaxbricka
Sista dragna nummer vid full bricka i varje trippel utgör "turnumret"
Fifty-Fifty; 50% av intäkterna
Utspel gratisbricka
Barvachansen: 500:-, 1000:-,  2000:-
Utspel, 16/6, 14/7 och 4/8
Man kan sitta i bilen, danshallen eller i bygdegården.

              Teckna gärna Strängnäsel med SEVAB och stöd Barva IF! Stöd även genom Gräsroten när ni spelar allt inom Svenska spel.


Barva IF:s Fotbollslag spelar i div. 7
De tränar tisdagar och torsdagar 18.30 -20.00. 
Hemmamatcher på Pilängen IP: 8/6 Barva IF – Real stars kl. 17 – 19 och 17/6 Barva IF – Alrafidein IF kl. 19 – 20.
Välkomna och Heja på vårt lag, café och fri entré!

Under våren hade Barva IF Linedance kurs på söndagsförmiddagarna i Barva bygdegård. Det lärdes ut steg och olika turer under glada skratt och härlig musik.

5 hundträffar vid Pilängen IP, där man tränat vardagslydnad under ledning av Phernilla Åkergren.


Danser sommaren 2014 i Barva Bygdegård, danshallen!

Gideonsbergs IF:s Dansprogram

Torsdagar kl. 19.00 – 23.00

TMD Torshälla Motionsdans

Ändrad tid! Söndagar kl. 16.00 - 19.30

12/6 Claes Lövgrens
19/6 Callinaz
26/6  Black Jack
 3/7  Deléns
10/7  Matz Bladhs
17/7  BengtHennings
24/7  Drifters
31/7  Streaplers
7/8  Donnez
14/8  Stensons
21/8  Micke Ahlgrens


28/8  Mats Bergmans
 4/9  Fernandoz
11/9  Per-Håkans
18/9  Hedins
25/9  Jontez
2/10  Claes Lövgrens

Välkommen till en trevlig danskväll!
Önskar Anki med personal.
Info lämnas på Mobil. 0709 - 728 510 eller sök på barvaträffen, Facebook. Reserv. för ändringar.

  8/6 Hans Rytterström
15/6 Eklövs
22/6 Gideons
29/6 Hasse Peters
6/7 Björn Edvings ork.
13/7 Tomaz o c. O
20/6 Junix
27/7 Lars Eriksson
  3/8 Danzant
10/8 Eklövs
17/8 Holens
24/8 Löpsjötorparn
31/8 Jiges

OBS! Medtag kaffekorg!
Vice ordf. Lisa Isberg 016-35 81 91
Kassör Ulf Isaksson  070-633 21 64Barva Hembygdsförening: Vi fortsätter på vårt 91:a år med att arbeta med vårt museum.
Vi vill tacka alla som skänkt föremål! 
Vi gör ett studiebesök på Prostökna gård i aug./sept. Mer info kommer senare. Ni, som har e-postadress meila den till aei@telia.com för enklare kommunikation!
Vi säljer boken ”Kafjärden” för endast 50 kr! Passa på innan priset blir det ordinarie 200 kr igen! Kafjärden handlar om de sex socknarna Barva, Jäder, Kjula, Hammarby, Sundby och Vallby som blev Kafjärden! 
Flyktingens syn 60 kr, Barva Sonetter 100 kr, Barva-filmen 150 kr, 90-år Barva Hembygdsförening 20 kr och vykort mm.. 
Allt så länge lagret räcker!

Från vecka 24 kommer vi att ha en nyproducerad utställning om havsörnar.

Biodlareföreningen har gjort en miniutställning om vildbin på ladugårdens södra gavel öppen under den ljusa tiden på dygnet.

23 och 24 augusti ordnar vi aktiviteter om fladdermöss. CD-skiva med fladdermusljud kan köpas när vi har öppet.

På Barvadagen har vi traditionellt Svampdag där man får hjälp med artbestämning av sina svampar.

Vi har öppet alla röda dagar tom oktober mellan 9 och 15. Program finns på södra husgaveln och på dörren.

Vildbiholkar lär finnas till salu hos Odlarglädjen i f.d. Barvamacken.

Vad vill du ha med i Barva-bladet? Kom med idéer och förslag! Vi vill gärna ha hjälp med bladet! Känner du någon, som vill ha ”Barva-bladet” hemskickat?  
Sätt in 60 kr på pg 77 31 43 - 3 (K. Ivarsson) och de fyra kommande numren av ”Barva-bladet” kommer med posten. (2 nr/år.) Glöm ej namn och adress!


BarvaBygden erbjuder Barvavapnet, som dekaler och flaggor i olika storlekar och priser.


Barvabygden.se söker sponsorer för att kunna genomföra våra olika evenemang!


     
Barvacruzen den 14 juni kl. 13.00 – 24.00 i Barva bygdegård!
Barva Cruzing & Rock´n Roll picknick
Som vanligt kommer årets cruzing att bli ett stort "jippo" här i Barvabygden, såsom bil- och traktorcruzing.

Kl. 13.00 Samling inför start vid Barva Bygdegård.
Kl. 14.00 Start för cruzing från Bygdegården och via Eskilstuna till Bygdegården!
Kl. 15.00 Prova på linedance med Cactus Kick´s Line Dansers!
Kl. 15.30 Uppvisning av Cactus Kick´s Line Dansers!
Kl. 15.30 Körs traktorernas "mandomsprov" i form av traktorpulling i intilliggande grusgropen!
Kl. 16.30 Little Gerhard signerar skivor
Kl. 16.45 Uppvisning av Cactus Kick´s Line Dansers!
Kl. 17.00 The Jukebox
Kl. 17.30 Prisutdelning och publikens framröstning av årets finaste, vackraste eller trevligaste ekipage är klart för prisutdelning samt prisutdelning för "starkaste"     traktor från pullingen vara klar!
Kl. 18.00 - 24.00 kommer på scenen Jake Moonshine och His Brewers Little Gerhard, T-cats, Billy och The Kids och underhåller oss.

I år får Vi hjälp av Lindström Produktion med musik och nöjen, så barnen kommer att få hoppa i hoppborg, åka karusell, rida elektriska tjuren och fler barn aktiviteter!
Vi kommer oxå att ha en rockabillyfrisör, och en tatuerare på plats, som tillgodoser Dina önskemål! Akama kommer och säljer kläder med tryck och klänningar för vuxna och barn! Skiv-Pelle från Gnesta säljer skivor! Smidheda lakrits säljer godis, nötter m. m! Barvacruze kommer att sälja korv, hamburgare, kaffe och dricka mm! Men tag gärna med egen picknick korg!
Entré 100 kr för vuxna och 50 kr för barn, alla aktiviteter inom området ingår i entreavgiften!
Ett evenemang av Lindström Produktion i samarbete med Barva Bygdegård, Barva Cruze och och ABF Sörmland!

Frågor och information kontakta Rolf Ljung 0725 199 080

Midsommar i Barva Bygdegård

Tisdag 17 juni: Nedtagning av majstången! Kom och var med!

Midsommarafton 20 juni:

Kl. 9.00.
Klädsel av majstången enligt en tradition från 1743!
Kaffe/smörgås och glass serveras till alla, som hjälper till.
Alla intresserade är välkomna att hjälpa till med att maja (klä) majstången!

Kl. 14.00.
Firandet öppnar!

Kl. 15.00. 
Reses majstången och därefter dans runt den nyklädda majstången.
Kent Lindén uppträder.  
Dragkamp mellan Barva syd och Barva nord.
Traditionellt firande med bl. a. lotterier, choklad­hjul, skytte, kiosk, kaffestuga mm.
Hembygdsmuseum öppet.
Fritt inträde till firandet! Varmt välkomna!

Midsommardagen 21 juni:
Kl. 13.00: Gudstjänst med kyrkkaffe


Medlemmar i BarvaBygden.se är alla, som bor i eller är intresserade av Barva och Barvabygden!


Uppdaterat den 6 juni 2014, webbmaster: Anne Ivarsson,
http://www.barvabygden.se/bb-43.htm Tillbaka till Barva-sidan