Välkommen till Barva!

 

Barva-bladet

 


Ett informationsblad för Barva Bygdegemenskap nr 23. Nr 1 år 2005.
Utgivare: Barva Framtid och samordnare är Anne Ivarsson
 

 

 
Äntligen! Så har många sagt till mig när kölden sent omsider släppte greppet och dagsmejan satte in. Snön sjunker ihop och dagarna blir längre. Och sommartiden gäller.
Nu ska vi tillsammans arbeta för att Barvabygden ska bli än mer synligt på kartan. Jag är övertygad att vi allesammans har något att tillföra, både som privatpersoner och föreningar.
Det kanske är du som har den idén som kan betyda så mycket för utvecklingen. Kom till oss med de idéer du har, ingen idé är värdelös.
Har vid kontakter med Karlsonhus förstått att även de ser fram mot våren. Det ska bli spännande att se vad som händer. Vi behöver verkligen en byggstart och att det blir nya Barvabor, gärna med barn i skolåldern. Alla är välkomna!
Vi hoppas att alla föreningar har utsett någon som representant till arbetet i Barva Framtid. Fler huvuden ger fler tankar.
I Barva-bladet kan du läsa om aktiviteterna i föreningar, skola och förskola. Men också om gamla tider. Läs om tvättföreningen och tänk på den, när du slänger in tvätten i din tvättmaskin.
Kanske du har något intressant att berätta. Skriv nu.
Så ser vi fram mot vår och sommar med alla möjligheter som dyker upp. Ha det bra!/ Rune Johansson

 


Nyinflyttad? Varmt välkommen till Barva! Om Du vill ha kontakt med några i bygden för att få reda på vad som händer och vad Du själv kan ta del av eller vara med och utveckla - så kan Du komma i kontakt med oss genom följande vägar:

Maud Svensson skolan/dagis 016 - 920 38
Rune Johansson ordförande Barva Framtid 016 - 930 09
Barva Framtid - Är alla som bor i Barva med omnejd! För att hålla kontakt med olika föreningar, söka utvecklingspengar m.m. finns det en styrelse för Barva Framtid.
Ombud från olika föreningar till Barva Framtid
Ombuden kallas till varje styrelsemöte i Barva Framtid för att samordna vissa arrangemang och få en utökad dialog m.m.
- Barva IF och Barva Skytte - Maud Svensson
- Barva skola - Björn Herbst
- Syföreningen och Trädgårdsodlarföreningen - Anne Ivarsson
- Barva Hembygdsförening - Magnus Kaneby
- LRF - Anneli Karlsson
- Stiftelsen Barvagården - Bertil Zentio
/Lotta Rehn sekr. Barva FramtidNågra reflexioner

Hemkommen efter att ha inmundigat ett julbord på Ektorpsgården kommer tankar på år som gått.

   1948 eller 49, minnet sviker där, kom jag med som suppleant i stiftelsen Barvagårdens första styrelse. Jag hade dessförinnan varit suppl. i bygdegårdsstyrelsen.
Bygdegården var på den tiden mitt andra hem. Det var mest teaterträning men även gymnastik enligt Lings modell samt sammanträden med Barva JUF. Dans inte att förglömma, men för att få dansa, så måste det till någon form av kulturaktivitet därav teaterträningen för att uppföra något teatertycke eller kabaré och sedan få dansa. Hälften kultur och hälften dans var regeln. Vi lyckades dock få undanflytten av stolarna som kulturaktivitet.
   Så fortsatte det till mitten av femtiotalet. Sedan kom arbete och vi flyttade till Strängnäs och bodde där i 30 år. Kontakten med Barva fortgick dock hela tiden mest kring midsommar.
   1986 återkom vi till Barva och fick därmed närmare kontakt med Stiftelsen Barvagården. Jag var kassör några år för att övergå till lite lugnare tillvaro som suppl. igen. Som nu avslutas med att vi flyttade in till centrala Eskilstuna och därmed får jag inte vara suppl. längre.
   Det var egentligen hit jag ville komma, för att tala om vilken utomordentlig framsynthet Karl Axelsson besatt när han ordnade så att Barvagården blev en stiftelse. Barvagården är barvabornas egendom och skall skötas av barvaboende. Punkt slut. Inga andra skall lägga sig i, varken kommersiella eller andra intressen. Sedan är det upp till de barvaboende att vårda sin egendom.
   Det här var de reflexioner jag gjorde mätt och belåten. Tack Barvagårdens styrelse för gott julbord och en trevlig samvaro sista kvällen med gänget./Gunnar Blomberg


Ur gamla protokoll: Barvaortens tvättförening

Den 18 april 1947 samlades några intresserade för bildandet av en andelsförening för tvätt inom Barva socken, i Prostökna skola.

Föreningens ändamål var, att möjliggöra hushållstvätt till självkostnadspris.

Hemmansägaren Axel Eriksson, Öknatorp gav en sammanfattning av resultatet av den maskintvätt som var anordnad under föregående år. Herr Axel Eriksson hade fått ett erbjudande från Hushållningssällskapet att övertaga de maskiner som användes under försökstvätten till följande pris: tvättmaskinen 1 600 kr, centrifug 800 kr och värmepannan 300 kr. På detta pris skulle lämnas 10 % rabatt. Dessutom skulle ett lån ur maskinlånefonden kunna erhållas efter 1 juli.

Kamrer Ernst Sjölander, Prostökna gård lovade att upplåta lokal för tvätten i gårdens källarvåning, erbjudandet togs tacksamt emot.

Herr Axel Eriksson framlade ett förslag, att andelar för varje hushåll skulle beräknas efter antalet hushållsmedlemmar över 16 år. Dettas förslag vann mötets gillande. Det ansågs nödvändigt att erhålla ett andelskapital av 3 000 kr. Detta borde anskaffas genom tecknande av 100 st. andelar á 30 kr. Vid en försöksteckning som gjordes vid tillfället, visade det sig, att bland de närvarande och några andra hushåll, tecknades 50 andelar. Det ansågs tämligen säkert att övriga 50 andelar skulle kunna anskaffas bland socknens övriga hushåll. För erhållande av nödigt rörelsekapital borde 1/5 av andelsbeloppet erläggas vid teckningen.

Den första styrelsen bestod av ordförande: hemmansägaren Axel Eriksson, Öknatorp, v. ordförande: arrendatorn Evert Ericsson, Kyng, kassör: fru Märta Blomberg, Hjärpeberg, arrendatorn Ragnar Andersson, Ekelund samt sekreterare: fru Brita Eriksson, Nastorp.
Till suppleanter i styrelsen fru Olga Eriksson, Öknatorp, fru Hillevi Ericsson, Kyng, hemmansägaren F. Blomberg, Hjärpeberg, fru Märta Andersson, Ekelund och arrendatorn Hellen Eriksson, Nastorp.

Revisorer var handlanden Gustav H. Pettersson och byggmästaren Ernst Axelsson, Orresta och som deras ersättare fru Linnéa Pettersson, Sågstugan.

28 april 1947 utlystes det första allmänna mötet i Prostökna skola kl. 20.00, där tecknandet av andelar skulle göras. Styrelsen hade beslutat att anläggningen skulle tas i bruk snarast och detta skulle kungöras genom affischering.

Ordningsföreskrifter skulle uppsättas i tvättstugan. Tvätt fick ej ske på lördagar och torkning av tvätt vid Prostökna gård var förbjudet. De tvättande fick fritt avhärdningsmedel och lutpulver. En våg skulle anskaffas för vägning av tvätten. Priset för tvätt bestämdes till 10 öre/kg för medlem och 30 öre för icke medlem. Ström kostnaden beräknades till 2 öre per kg tvätt.

Fru Viskers, Prostökna gård åtog sig att utföra tvätt för 1 kr per timme för de som icke kunde ombesörja detta själva.

Föreningens ändamål var att i huvudsak för medlemmars räkning möjliggöra hushållstvätt till självkostnadspris.

Till medlem kan antagas envar enskild person, som bedriver jordbruk eller skogsbruk samt envar enskild person boende inom föreningens arbetsområde. Varje medlem ska deltaga med en andel per person över 16 år i hushållet. Medlemskapet är bindande i minst 5 år, såvida ej särskilda förhållande föreligga ex. avflyttning.

Medlem som avflyttar från föreningens verksamhetsområde fritages från ytterligare betalningsansvar. Redan inbetalda avgifter återbetas ej.

Redan i juli fann kassören att priset för tvätt var för lågt och man höjde till 20 öre/kg tvätt.

Man försökte genom hemkonsulenten frk Tillander få hjälp med ansökan till Maskinlånefonden om ett lån på 3 000 kr. I november får man lånet från maskinlånefonden på 2 040 kr och köpeskillingen som blev 2 295 kr.

Under första året vore 27 medlemmar och representerade 78 andelar. Man tvättade 4 533 kg tvätt under det första året och kostnaderna för tvättmedel utgjorde 274,10 kr, 90,66 kr för strömmen, för ved 187,60 kr och diverse omkostnader 107,35 kr.

Bland de som först tecknade sig var: G. Andersson, Stavberg, 2 andelar; Ernst Johansson, Asplund 2 andelar.; hemsyster Alice Malmqvist, Prostökna skola, 1 andel; Axel Andersson, Orresta, 2 andelar; K. Elon Andersson, Bjurtorp, 2 andelar; Oskar Svensson, Söderlida, 4 andelar; Evert Eriksson, Kyng, 4 andelar; Brita Eriksson, Nastorp, 3 andelar; G. Gustavsson, Nastorp, 1 andel; Ragnar Andersson, Ekelund 3 and.; Erik Kärn, Välltorp, 2 andelar; K. G. Karlsson, Välhammar, 3 andelar; Gunnar Zettergren, Väla, 2 andelar; Alf Johansson, Prästgården, 2 and.; Ernst Axelsson, Orresta, 2 andelar; Gunnar H. Pettersson, Sågstugan, 4 andelar; Bror Pettersson, Hjärpeberg, 4 andelar; Allan Eriksson, Kyng, 2 andelar; Birger Verner, Nytorp, 2 andelar; C. F. Blomberg, Hjärpeberg, 5 andelar; Axel Eriksson, Öknatorp, 4 andelar; Sigvard Axelsson, Öknatorp, 2 andelar; Rännbäck, Rännbäcken 4 andelar; Lindblom, Hovgårdsfåren, 3 andelar; Karl Axelsson, Prostökna skola 3 andelar; Fru Ragnhild Nyman, Kyrkskolan, 1 andel; Ernst Sjölander, Prostökna gård, 9 andelar.

1948 beslöts att arvoden á 25 kr skulle utgå till fru Olga Eriksson, fru Märta Blomberg och hr Axel Eriksson. Anmälan av tvätt ska i fortsättningen ske hos fru Olga Eriksson, Öknatorp.

I nov. 1948 meddelade ordförande att kamrer Sjölander, Prostökna önskade att tvättmaskinerna ska förflyttas, enär fukt trängt in i matkällaren och förorsakat obehag.

Samtidigt meddelade hr Sjölander, att anläggningen kunde flyttas till oljeboden i gårdens nya garage om föreningen därvid bekostade upptagning av brunn och anläggande av ledningar e.t.c.

Man diskuterade olika alternativ, men då det var svårt att beräkna kostnaderna, föreslogs att flytta anläggningen till Öknatorp. Man räknade på vad kostnaderna skulle bli för ledning, hydrofor, grävning osv.

Axel Eriksson, Öknatorp meddelade att ifall förslaget om andelstvätten överflyttande till denna gårds tvättstuga antogs av årsmötet, vore han villig att bekosta den elektriska installationen samt murning och div. reparationer av tvättstugan.

Kostnaderna beräknades till ca 1000 kr. Utöver dessa åtagande skulle han vara befriad från övriga ev. kostnader.

Årsmötet i mars 1949 beslöt att godtaga ordförandens förslag och kontraktstiden blev fem år. För att täcka de nya kostnaderna beslöts en utdebitering av 40 kr per andel.

Man beslöt att entreprenör Yngve Zettergren skulle fullborda vattenledningen före juni månads utgång -49.

Det beslöts att ta ett tillfälligt lån på 3 500 kr för div. utbetalningar. 1 aug. 1950 ska medlemmarna betala 25 resp. 15 öre per kg tvätt och icke medlemmar 45 resp. 25 öre.

1952 beslöts att inköpa ett sk. bykkar till ett pris av 20 kr. Man satte upp stolpar för klädesträck. För år 1951 beviljades med 40 kr var till hr och fru Eriksson samt kassören fru Blomberg.

Pastor Johansson avtackade ordf. herr och fru Eriksson, som på grund av avflyttande nu lämnat orten, för allt arbete de utfört för tvättföreningen. Nu valdes Bror Pettersson till ordförande och som v. ordf. Ragnar Andersson.

I aug. beslöts att inköpa en ny lågtryckspanna från Centralföreningen, istället för den gamla som blivit sönderbränd.

Sommaren 1953 hade tvättning ett flertal gånger förhindrats på gr. av vattenbrist.

1954 beslöts att inköpa en blötläggningsvagn á 250 kr, tre galvaniserade baljor á 20 kr st. och en hink. Föreningens inköp av tvättmedel skulle slopas.

1958 beslöts att de tvättande skulle hålla med egen ved. Det beslutes att ordföranden Bror Pettersson skulle rensa vattenledningen med brandsprutan från Söderlida och därefter koppla ihop rören igen. Vattenledningfrågan var det alltid aktuella problemet.

I aug. 1961 meddelade ordföranden att tvättföreningen var uppsagd från Öknatorp. Då man tyckte att maskinerna var i så bra skick, och att fortsatt tvätt var att förordna, framför en nedläggning av rörelsen, så man diskuterade möjligheterna att flytta maskinerna till annan plats. Herr Blomberg meddelade då, att om föreningen så ville, kunde tvätten flyttas till deras tvättstuga och tvätt ske i mån av tillgång. Den 30 aug. beslöt man att tvätten skulle flytta till Blombergs i Hjärpeberg. Beslutet var enhälligt.

Sammanträde den 21/10 1966 och mötet som var utlyst i Eskilstuna-Kuriren, Strengnäs Tidning och Folket. Närvarande var ordf. Bror Pettersson, Ingeborg Pettersson, C. F. Blomberg, Märta Blomberg, Alice Malmkvist, Ragnar Andersson, Linnéa Lindblom och Georg Lindblom. Nu var huvudfrågan föreningens vara eller icke vara och man diskuterade frågan ganska ingående. Det framgick att avflyttning från orten av medlemmar och inköp av egna tvättmaskiner i stor utsträckning bland övriga medlemmar samt att föreningens maskiner har tjänat sitt ändamål "vid det här laget" så tvättning i föreningens maskiner var meningslöst.

Det beslöts att föreningen skall upplösas och driften nedläggas. Beslutet var enhälligt. Det beslöts att föreningens inventarier; tvättmaskin, centrifug och en del andra grunkor skall överlämnas till herr och fru Blomberg som tack för deras arbete och omtanke om tvättföreningen. Det beslöts att de kontanter som blir över sedan föreningens utgifter blivit betalda skall efter ett enhälligt beslut gå till välgörande ändamål, Rädda barnen och Röda Korset fick 660 kr vardera.

Det var det sista protokollet. /Anne Ivarsson

Källa: Protokollsböcker för Barvaortens tvättförening


    Tack

Ett stort tack till alla Barvabor och andra, som skänkt pengar till vägbelysning vid väg 900 - sockenvägen! Det går fortfarande bra att betala över till Barva Framtid över postgiro 28 51 99-6 eller bankgiro 5086-6961. Märk med "Vägbelysningen"! Sommaren är kort och snart kommer mörkret igen!

    Barva Förskola

Barva förskola har den 25 januari 2005 firat 5-års jubileum med glasstårta och ballonger. Det är 5 år sedan Maud och Marjutt och åtta barn startade upp Barvas första förskola i det gamla församlingshemmet i Klockåsen bakom skolan. Vi har ett större rum, där de flesta aktiviteterna förekommer. Ett litet mindre kuddrum, där man kan bygga kojor och där vi också har våra dagliga små samlingar, då vi bland annat sjunger. Vi har ett tredje rum, som innehåller en dockvrå och matbord. Idag arbetar det tre stycken på heltid med hjälp av servicelaget och vi tar hand om 15 barn mellan 1 ½ - 5 år. Vi har barnen uppdelade i tre åldersgrupper. Labangruppen är de äldsta barnens grupp, som på måndagar går till skogen och leker med de ett år äldre barnen från skolan och på onsdagar har de inneaktiviteter passande deras ålder. Labolinagruppen har utelek på måndagar, tisdagar är deras innedag, då de bland annat kan hålla på med olika färger, att måla med eller leta upp saker i rummet med rätt färg. Onsdagar går de en lång promenad på piggelinrundan i skogen tillsammans med den yngsta gruppen Millemina. Milleminagruppen har innedagen på måndagar med olika aktiviteter, de ritar, målar, klistrar m.m. Ibland badar de och det brukar vara populärt. Den här terminen ska vi arbeta med tema "djur" i alla våra grupper och vi känner att det ska bli jätteroligt. Vi är ute en gång om dagen, alla barn. De, som sover i vagn, sover ute i friska luften året om. Vi får mat skickad från Skiftingeskolan, som sedan körs upp till oss på en cykelkärra i en kraftig frigolitlåda av servicepersonalen, eftersom skolköket inte får användas som tillagningskök. Under 2005 är det planerat, att förskolan ska flytta in i skolans lokaler på nedre våningen och vi ser fram emot att få större lokaler. /Personalen på Barva förskola.

Barva IF aktiviteter

Tisdagskvällar är det gymnastik typ "friskis och svettis" kl. 18.30 - 19.30 i Barva bygdegård. Kom gärna och prova på! Det är skönt att röra på sig och bra att ha det på nära håll! Onsdagskvällar kl. 18.00 - 19.30 har barnen innebandy i bygdegården, då de spelar match på kul. Det här är en bra träffpunkt för barn och föräldrar! Torsdagskvällar kl. 18.00 - 20.00 är det dags för ungdomar från 13 år och uppåt att spela innebandy. Barva IF har också två mixade lag av "gubbar" och pojkar som spelar innebandymatcher i Korpen. Matcherna spelas i Hållsta och träning har de i Kjula skola på onsdagskvällar.

Medlemsavgift Barva IF för 2005: Barn 0 - 17 år - 100 kr Vuxna - 18 år - 200 kr Familj - 400 kr /Maud SvenssonFoto från Kjula-Jäders hembygdsförening.

 Efterlysning: "Kolsved?"

 

Vet du något ring Britt-Marie Andersson 016-94003 eller Anne Ivarsson 016-92043

 
   


Tillbaka till om Barva

Uppdaterat den 25 juni 2008, webbmaster: Anne Ivarsson
http://www.barvabygden.se/bb-23.htm