Välkommen till Barva!

Ett informationsblad för Barva Bygdegemenskap nr 19. Nr 2 år 2003.

Utgivare: Barva Framtid och samordnare är Anne Ivarsson

 


Nu har vi fått njuta av alla vackra höstfärger, men vi har också fått känna av vinterkyla. Vi går mot julmarknad och vinter med ljus i vart hus.

Sommaren var omväxlande och varm, så ingen har haft någon anledning att klaga.

Som vanligt finns det mycket intressant att läsa i bladet, du håller i din hand.

Frågan jag ofta får, är hur det blir med bebyggelsen vid Skäggesta. Det har pratats mycket och länge, tycker många, utan att något har hänt. Men att få igång bebyggelse på ett helt nytt område betyder, att många saker måste klaffa. Och som ni kan se i bladet finns en presentation av KarlsonHus, som skall svara för byggnationen.

Den 8 november kommer det att finnas en helsidesannons i en bobilaga i Svenska Dagbladet och efter detta räknar man med att försäljningen av tomter och hus ska ta fart.

KarlsonHus kommer också att finnas med vid julmarknaden för att presentera sig och området. Intressant är att de också kommer att göra modeller av några hustyper, som kommer att sättas upp som busskurer vid gamla E-20.

Vi har också tillsammans med Skolkooperativet träffat skolförvaltningen och politiker för att diskutera skolans framtid. Det kändes positivt och det ser ut som att frågan även kommer att lyftas fram till kommunstyrelsen. Samtidigt är det mycket viktigt att fler elever kommer till skolan. På något sätt gäller det att profilera skolan för att göra den mera känd.

Vi har även träffat turistchefen i kommunen. Hon kommer ut till Barva i november för att se vad som kan profileras av Barvas möjligheter.

Du som vet saker, som bör finnas med hör av dej till Lotta Rehn eller Annika Agnesson.

Vi jobbar på och är tacksamma om ni hör av er med idéer och förslag.

Ha en bra höst och vinter.

/Rune Johansson


Barva hembygdsförening startade 1923.

Det första protokollet:

Protokoll fört vid Barva Hembygdsförenings första årsmöte d. 25 juni 1923

Följande av Barva föreläsningsanstalt föreslagna stadgar godkändes:

"Stadgar för Barva Hembygdsförening

§1.

Föreningens ändamål är att 1:a verka för fostran till och bevarandet av kärleken till hem och hembygd genom anordnandet av härför lämpliga folk- och ungdomsfester och 2:a ekonomiskt understödja föreläsningsverksamheten i orten

§2.

Medlem av föreningen ar varje medlem i Barva föreläsningsanstalt.

§3.

Föreningens styrelse utgöres av ledamöter i föreläsningsanstaltens styrelse.

§4.

Räkenskaperna granskas av föreläsningsanstaltens revisorer.

§5.

Årsmöte hålles omedelbart efter föreläsningens.

§6.

Extra föreningsmöte hålles, då styrelsen anser det nödigt

§7.

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kunna endast avgöras vid årsmötet, varvid för antagandet fordras en pluralitet av minst två tredjedelar av avgivna röster."
§1. Av de från hembygdsfesten d 16 o 17 juni influtna medlen, som överlåts på föreningen, anslogs kr 250 till Barva föreläsningsanstalts verksamhet.

§2. Att justera detta protokoll valdes hr Th. Nilsson och K. Axelsson

Dag som ovan Eric V. Smith

Ur stadgarna för Barva föreläsningsanstalt:

§1.Barva föreläsningsanstalt har till ändamål att genom anordnande av populärvetenskapliga föreläsningar bereda ortens befolkning tillfälle till inhämtande av nyttiga kunskaper och förädlande förströelser.

§2.Politiska och religiösa tvistefrågor får icke indragas i anstaltens verksamhet.

§4.Föreläsningsanstaltens medlemmar äga fritt tillträde till föreläsningarna. Övriga äga tillträdde genom lösande av terminskort eller erläggande av tillfälliga inträdesavgifter.

Anstalt = enhet som tillhandahåller nyttigheter

På hösten 1922 tog några folkbildningsintresserade personer i Barva kontakt med Sörmlands föreläsningsförbund. Det hölls en startföreläsning 19/1 1923 i Prostökna skola över ämnet "Södermanland".

Ett 60-tal personer kom och man beslöt att bilda Barva föreläsningsanstalt efter föreläsningen. Man hade 34 medlemmar från början.

Styrelsen ansåg inte att det var lämpligt att föreläsningsanstalten skulle syssla med basarer o dyl. Man fattade då beslut om att bilda Barva hembygdsförening och överlät åt den nya hembygdsföreningen att ombesörja folk- och ungdomsfester till föreläsningsanstaltens fromma.

Barva föreläsningsanstalt blev intimt knuten till Barva hembygdsförening, som beslutade att

dess viktigaste uppgift var att stödja föreläsningsverksamheten, som varade till ca 1959.

Den första styrelsen för Barva Föreläsningsanstalt och därmed också för Barva Hembygdsförening:

Lantbrukaren Erik Jonsson, Baggvreten, kantorn Eric Smith, Kyrkskolan, lantbrukaren Ernst Johansson, Stora Vad, folkskolläraren Karl Axelsson, Prostökna skola, lantbrukaren Petrus Thornell, Grindstugan, pastor Martin Zetterqvist, barnmorskan, frk Augusta Andersson, Stensäter, suppleanter: Fru Elisabet Nilsson, Prostökna och Fröken Maria Johansson, Tobo och lantbrukaren August Runström, Holmen. Revisorer: lantbrukaren Th. Nilsson, Prostökna, K. J. Zettergren, Väla och lantbruk. Ivar Karlsson, Välsjöudde s.ers

16-17 juni 1923 hölls den första sommarfesten på åsen vid Barva kyrka.

Ur programmet: Musik av bygdespelmän - sång av Barva sångkör - peka rätt – amerikanskt lotteri - gissningstävling – fiskdamm – skjutbana - boll och ringkastning - kafé - folklekar.

Festen gav ett netto på 487 kronor och 41 öre. (I dagen penningvärde ca 11 606 kr). Nu var anstaltens ekonomi tryggad för den närmsta tiden.

Stora hembygdsfester med basarer m.m. hölls på Åsen vid Barva kyrka varje sommar. Den sista festen hölls 1946.

Midsommarfesterna har tydligen firats under alla år, först på Åsen och från 1940 i Bygdegården.

Redan 1933 beslöt styrelsen att föreslå föreningen att avsätta 1000 kr (motsvarar ca 26 967 kr nu) till byggnadskassan för att bygga ett "bygdehem", blivande bygdegården!

Om ordförandeskapet i hembygdsföreningen står det inte mycket om i de äldsta protokollen.

1935 avsade sig nämndeman E. Johansson, St. Vad ordförandeskapet på. gr. av avflyttning från orten.

1943 var Carl Gustavsson, Staväng, ordförande vid sin död i sept.

1945 var Axel Eriksson, Öknatorp ordförande.

1947-1960 var agronom Lars G. Celsing ordförande.

Mellan 1954-57 finns inga protokoll, verksamheten låg tydligen nere.

1958 startades om igen med ny styrelse. Till ordförande valdes agronom Lars G. Celsing, vice ordf: Stig Norling, sekreterare: Gunnar Björkänge och som kassör: Birger Verner

Men tydligen var intresset inte så stort mellan 1961-1975 och det finns ingen verksamhet dokumenterad.

1975 återstartade hembygdsföreningen med ordförande Gustaf Celsing, Söderby, vice ordf. Gunnar Björkänge, Kyng, sekreterare Monica Celsing, Lindholm, kassör Tommy Persson, Barksäter, Carl-Olof Andersson, Solvillan, Gunnar Blomberg och Eivor Nilsson och som suppleanter Ingrid Bjelkefelt, Bondäng och Lars Andersson.

1984 valdes Gunnar Björkänge, som ordförande. 1987 Gunnar Blomberg, Hjärpeberg, som ordförande. 1994 Eivor Nilsson, Odensberg, som ordförande. 1996 Sonia Olsson, Norrökna, som ordförande. 1997 Eivor Nilsson, Odensberg, som ordförande. 1998 Karl-Erik Blomberg, Orresta, som ordförande. 1999 Eivor Nilsson, som ordförande. 2003 valdes Rune Johansson, Långsved, till ordförande.


Barva år 1923

Pastor (komminister) var Martin Fredrik Zetterquist, bosatt vid Barksäter.

Vid Kyrkskolan fanns folkskolläraren Eric V. Smith och småskollärarinnan Emma Pettersson. vid Prostökna folkskola fanns folkskolläraren Karl Axel Axelsson och småskollärarinnan Hilda Johansson och vid Ekstugans skola undervisade Signe Greta Persone.

Föreningar: Blåbandsföreningen och Logen Ärild, som var under en lång tid den dominerande föreningen med luciafest som återkommande punkt. En skytteförening bildades 1902, Barva Idrottsförening bildades 1922.

Barva föreläsningsanstalt, Barva hembygdsförening och Barva JF bildades.

Handelsbodar fanns vid Bergaholm, Hagaborg och Sågstugan.

Elström fanns i södra Barva.

Egen poststation och lantbrevbärare med bil till Sågstugan och Hagaborg.

Telefonstationerna var Barva och Prostökna.

Barnmorska var fröken Augusta Andersson, Stensäter.

Söderby Väderkvarn användes fortfarande.

Det bodde drygt 900 personer i Barva.

1923

1,00 kr år 1923 (årsmedeltal) motsvarar ca 23,37 kr år 2003.

Vanlig årslön för en dräng i husbondes kost var 566 kr och för en piga 423 kr.

48 timmars arbetsvecka och ingen lagstad--gad semester

En Chevrolet superior -23 kostade 3.800 kr.

Allers Familjejournal kostade 30 öre.

1 kg malet kött kostade 2 kr.

1 kg strösocker 1 kr

1 jan. var folkmängden i Sverige 5 987 520 därav på landsbygden 4 174 343 inv.

Stockholm hade 424 944 och Eskilstuna hade 30 288 inv. 29 238 emigrerade.

Kung Gustaf V och drottning Victoria.

Ernst Trygger avlöste Hjalmar Branting som statsminister.

Radiotjänst grundades och radiolyssning blev möjlig i större utsträckning - vid utgången av året noterades 4.530 inregistrerade radiolyssnare och stämpelavgiften var 3:50

Hundskatten infördes.


Ur några regler för automobiltrafik 1923

Hastigheten må aldrig överstiga:
1) för automobil, vars alla hjul äro försedda med luftringar:
 
a) för personvagn, avsedd för högst 7 personer: å landsbygden i allmänhet 45 km i tim.
b) inom stad och köping och annat tättbebyggt samhälle 35 km i tim
c) för lastvagn med bruttovikt ej överstigande 2500 kg 25 km i tim
d) för personomnibus och för lastvagn med bruttovikt överstigande 2500 kg men ej över 3600 kg 20 km i tim
e) för lastvagn med bruttovikt överstigande 3600 kg 15 km i tim
2) för automobil med massiva gummiringar:
 
a) med en tjocklek av minst 4 centimeter 15 km i tim.
b) med en tjocklek av understigande 4 cm.... 10 km i tim
 
3) för automobil med hjulringar av järn eller annat hårt materiel ..............................10 km i tim.

 


Om folkdräkter

I Sverige upphörde folkdräkten att bäras under 1840-50-talen, med undantag med några socknar i Dalarna. I Södermanland finns folkdräkter från ca 20-25 socknar eller härader. Men det är bara bevisligen i Vingåker, Österåker och Sorunda, som man burit folkdräkt i äldre tider. I Österrekarne och Mörkö har troligen folkdräkt burits.

Alla andra dräkter nykonstruktioner!

Det har inte funnits folkdräkt i alla svenska socknar. I bygder med en påverkan från städer, internationell handel, bruk eller herrgårdar har man följt modets växlingar.

Under slutet på 1800-talet togs intresset upp för folkdräkter och då klädde man sig inte i folkdräkt utan man klädde ut sig i folkdräkt!

Under 1920- och 1950-talen skapades många nya dräkter.

Folkdräkten är lokalt särpräglad och har ett drag av ett förgånget mode. Folkdräkten har utvecklats under en lång tid och har påverkats av modedräkten. En folkdräkt har aldrig en modemässig helhet och visar inte en enda periods modedrag.

Nutidens folkdräkter är ofta standardiserade. Forna tiders dräkt har ändrats i tiden, årstid, väderlek, arbete, fest, bärarens ålder och rikedom, efter civilstånd osv. De olika tidernas folkdräkt kunde se olika ut.

Folkdräkt bars av alla vuxna och vuxen blev man efter konfirmationen. Barn bar kolt. Gift kvinna bar alltid håret täckt. Endast en ogift kvinna bar håret utslaget och hade då ett band i håret. Ofta var huvudbonaden det sista man slutade att bära, när man slutade använda folkdräkt.

Mälarbygdsdräkten, ibland kallad Mälaröarnas dräkt eller Jädersdräkten. Framtogs på 1950-talet efter en färgplansch i "Mälarens öar" av R. Dybeck från 1861.

Grön yllekjol, rött ylleförkläde, randig väst med skört och snörning, vitt halskläde, röda strumpor och vit huvudduk, som knyts med en hård knut i nacken och att snibbarna ligger under knuten och ändarna hålls ihop bakåt. Blå tröja, som hålls ihop med häktor, med röda ärmuppslag.

Rekarnedräkten sammanställdes 1937. Grå-blå kjol, randig väst med skört och snörning, vitt batistförkläde, och vitt halskläde med broderier (sytt efter ett mönster från Åsby gård i Lista), ljusblå bindmössa med broderier (modell från Biby) samt röda strumpor.

/Anne Ivarsson


Rapport från trädgårdsföreningen.

En stekande het söndag i början på augusti träffades medlemmar i trädgårdsföreningen för ett gemensamt studiebesök hos Ulla Lindersson, Furukulla, Mariefred.

Ulla har ett par gånger varit och besökt oss i trädgårdsföreningen. Vi har varit nyfikna på hennes trädgård och nu blev det av att besöka henne.

Ulla är med i "Öppen trädgård", som anordnats av tidningen Land. Hon har en spännande trädgård med många olika växter. Trädgården har en ursprunglig planering från slutet av 1800-talet, som Ulla har bevarat.

En enorm syrenhäck växer i cirkelform runt mangårdsbyggnaden med sina flyglar. Mitt på gårdsplanen växer en gammal kastanj, "vårdträdet" och bredvid i syrenhäcken växer 5 lindar. Under dessa träd växer ingenting och gissa vilken skön svalka det var under kastanjen och lindarna.

Ulla började, som 5-åring, med krasse i burkar utanför sin lekstuga och nu har hon en trädgård på 2500 kvm med drivbänkar och växthus. Till sin hjälp har hon bin från ett flertal kupor.

Ulla har under åren fyllt på med nya växter, även om många ursprungliga växter finns kvar. Enligt den ursprungliga planeringen är det raka linjer och förhöjda rabatter. Jag, som trodde att de raka rabatterna, var till för gräsklipparen!

Många av de gamla växterna är "toppen" idag. Växter blir aldrig omoderna! En surjordsrabatt finns med bl. a. olika rhododendron och t.o.m. en liten damm med näckrosor fullbordade idyllen.

Det går åt mycket vatten, en torr och varm sommar, som den här. Vattnet från slangen duger inte, det är för kallt och hårt. Så Ulla tar traktorn ned till sjön och fyller en 2 m3- tunna med vatten, men det vattnet förslår inte långt.

Rådjuren går hårt åt hennes trädgård. De ser trädgården, som en "lyxrestaurang"! En gårdsbutik fulländade trädgården!

Sista söndagen i juli är det "Öppen trädgård". Åk dit nästa år!

/Anne Ivarsson

Obs! Du vet väl, att det fortfarande bara kostar 20 kr/år att vara medlem i trädgårdsföreningen!


Barva Park – Naturnära boende.

I KarlsonHus affärsidé finns inskrivet, att man skall skapa skönhets- och kulturella värden. Det innebär att man inte bara ritar och bygger vackra hus. De skall också harmoniera med gammal svensk byggtradition och med den natur och yttre miljö där de skall stå.

KarlsonHus representerar segmentet med kundanpassade, kreativa byggnader, där främsta målet sätts till sundhet och hälsa. Husen är byggda med massiva och genuina material, där stor omsorg läggs vid att hålla en mycket hög standard i uppbyggnad och materialval så att miljöbelastningen hålls på ett absolut minimum.

I det naturnära boendet som kommer att skapas i Barva Park, i närheten av Barva kyrka, blir i första etappen 14 tomter bebyggda med villor. Till villorna erbjuds stallplatser för hästintresserade. För icke hästintresserade har Barva ett stort utbud av fritidsaktiviteter att erbjuda. I etapp tre planeras radhus för seniorboende. På det sättet skapas ett positivt boende över åldersgränserna och över olika intresseområden, med andra ord – Det skapas livskvalitet.

KarlsonHus är sedan tidigare väl etablerade ute i Europa och har med stor framgång marknadsfört det svenska konceptet med sunda trähus i Norge, Tyskland, Österrike och nu senast på de Brittiska öarna där intresset för våra svenska kvalitetsbyggda trähus har eskalerat som en direkt effekt av projektet "Wood for Good" genom Nordic Timber Council.

Många drömmar verkar först omöjliga, sedan otroliga och till sist oundvikliga. - Christoffer Reeve

Båtplats i Barva, Sörfjärden!

Barva framtid bar nu startat en arbetsgrupp för att utröna möjligheterna till båtplats i Sörfjärden.

Under året har vi börjat diskutera behovet av att ha båtplats nära. Redan nu finns det 8 stycken intresserade. Då den plats, som idag är påtänkt behöver muddras, så behövs det 15-20 medlemmar för att det skall bli ekonomi i projektet. Placeringen av bryggan är på Lindholms mark vid gamla fiskeläget vid Sjötorp. Vi får hjälp av kommunen med röjning av sly. En enkel nedfartsväg ställs i ordning av Lindholm. Bryggan är tänkt som en andelsbrygga, man köper sin plats och sedan blir det en mindre årlig summa till en underhållsfond.

Tanken är att det skall vara en flytbrygga med y-bommar och gallergrind.

/Annika Agnesson

Intresseanmälan tas emot av Lars Agneson 016-941 16

Genom att försöka med det "omöjliga" når man högsta graden av det möjliga. - August Strindberg

Att fela är mänskligt, att skylla på andra är politik. - Ivar Wallensteen

Konst- och hantverk på Väla

En varm och strålande lördag i juli hade vi öppet hus hemma på vår gård, Välakärr.

Vi visade vår Hantverksbod "Väla Hantverk" och hade bjudit in en silversmed samt en grafiker, båda utnyttjade naturen för att visa sina alster. Grafiken vajade vackert från en stor tall och silversmyckena låg på en sten.

Vi bjöd på kaffe med hembakat bröd ute i trädgården. Människor kom och gick under hela eftermiddagen. Det var många bra möten och samtal som uppstod runt kaffekoppen och alla vackra saker.

Förre ägaren till gården, Arne Gustafsson fick möjlighet att med stolthet visa sin fars ögonsten, gårdssmedjan, där Arne även deklamerade ur Bergsmannen.

Göran och jag var nöjda med dagen, vårt huvudsyfte var och är att skapa möten mellan människor, som kan leda oss vidare till en positiv utveckling av vår bygd.

Det kom ca 140 personer utan att vi annonserat, dom flesta hade hört talas om dagen genom "mun mot mun-metoden".

Tack till alla som kom och bidrog till en trevlig sommareftermiddag!

/Göran och Lotta Rehn


Välkommen, det hoppas jag, att Ni alla känt Er i sommar.

Till vad då? Jo, det har varit "Sommarkyrka i Barva ". Sommarkyrka är en enklare form av vägkyrka, det som Jäders kyrka har varit i år. I Barva kyrka var det från den 30 juni till den 25 juli bara på vardagarna. På torsdagarna var det andakt och de var välbesökta.

Många f. d. Barvabor kommer sommartid och besöker kyrkogården. De vill då gärna höra vad som hänt på trakten. Många är oroliga över skolan i Barva och hur det ska gå med den. Många undrar också över byggnationen av nya hus. Från kyrktrappan kunde vi skåda ned på den tilltänkta bebyggelseplatsen.

Som tur var, hade jag haft till hjälp många duktiga Barvabor och tillgång till en kunnig vaktmästare, för jag känner inte till bygden så väl. Många roliga minnen har berättats i kyrkan över en kopp kaffe eller glas saft.

"Vad skönt" har många sagt när de kom in i kyrkan, det gäller både till kropp och själ.

Kyrkorummet är unikt, det växlar utseende under årets månader. Även tiden och restaureringar av kyrkan gör, att det blir förändringar. Fönstren, som ger ljus och även ger upplevelser som vi minns.

Jag fick en tankeställare. Det kom i kyrkan en äldre dam, som trodde att det var fel kyrka. Hon var i sällskap med en yngre släkting, som frågade om det fanns fler kyrkor som heter Barva. Det var korfönstret, som nu var flyttat till norra korsarmen 1942. Men när hon förr gick i kyrkan, satt det så vackert framme i koret.

Två dagar i rad, kom det äldre personer till kyrkan, med minnen från korfönstret. Solen sken och de tyckte, att det var fint där det nu sitter i kyrkans Dopkapell.

Två damer berättade, att det hade varit unga, stiliga präster i början på trettiotalet i Barva.

Jag undrar, om våra blivande konfirmander, skulle gå till kyrkan varje söndag för att lyssna på och beundra prästen? (Obs Monia är upptagen!) Det är andra tider nu med TV och mobiltelefon!

Nu är sommaren slut och utanför fönstret tvättas gräsmattan och träden av regnet inför höstens färgprakt.

Det har varit en skön sommar och jag har mest tillbringat min semester i kyrkorna. Trevliga församlingsbor har bakat gott bröd och dekorerat kyrkan med vackra blommor, och vi har alla hjälpts åt med arbetet i sommarkyrkan.

Ett stort tack till alla, för "Vi kan!" Jag hoppas, att det kan bli flera tillfällen till samarbete!

Hösthälsningar från Solweig Kikajoon

Vi träffas på Barvas syförenings auktion den 8 november.

Koret i Barva kyrka före renoveringen 1942. Foto Karl Axelsson


Barva skola höstterminen

I skolan har vi många glada barn. I klass 1-3 går 14 barn och lärare är Eivor Danielsson och Leena Isaksson.

I klass 4-6 går 19 barn och lärare är Mimmi Wahlström.

På eftermiddagarna är det "fritids" för barnen i 1-3:an och ledare är Birgitta Hallblom och Rose-Marie Carlsson-Ahlsén. Barnen i 4-6:an får gå på "Öppna verksamheten" och ledare är Anders Carlsson.

Maten till skolan och dagis lagas i Skiftinge skola och transporteras ut till vår skola. "Mat- och städtanter" är Berit Länn och Maud Svensson.

På dagis finns 15 barn inskrivna och fröknar där är Louise Wahlkvist, Mia Stjärnsten, Helene Ljungman och Kerstin Alm.

6 st 5-åringar går på dagis uppe på skolan och fröken är Rose-Marie Carlsson-Ahlsén.

/Maud Svensson


Att klaga lönar sig!

Många arga Barvabor ringde och klagade hos Länstrafiken, när de upptäckte att sista "Gubbklintsbussen" var indragen!

Det hjälpte, nu kan man ta buss 720, som avgår 16.35 från bussterminalen i Eskilstuna mot Strängnäs. Bussen är vid Barva handel ca kl. 17.02 och där står då en vit buss (Svalboviken) och väntar på resenärerna, som ska söderut mot Gubbklinten.

Bussen från Gubbklinten kl. 08.15, som är vid Barva skola kl. 08.40 och vid Eskilstuna bussterminal kl. 09.30 måste förbeställas senast kl. 20.00 dagen före på tel 020-474719.

   

Vet du om att våra socknar är på väg att försvinna?

Det var inom socknen som kyrkan byggdes. Sockenindelningen var genomförd redan år 1300 och har varit bestående in i våra dagar.

Förr var socknen en enhet för en rad företeelser i samhället. Det är här våra seder och bruk har sina ursprung. Många register och forskningsverksamheter, bygger på sockenområdena.

Nu håller våra medeltida socknar på att avskaffas för gott.

Att sockenbegreppet nu tas bort innebär svårigheter för alla som arbetar med det svenska kulturarvet!

Från http://www.hembygd.se/index.asp?lev=1029

6 - 7 dec. 2003

Kl. 10.00 –15.00

Hantverkare i varje spilta:
Broderier Keramikhästar Nallar Smide
Dörrkransar Knäckklubbor Näver Stenarbeten
Dockkläder/Barbie Lappteknik Porslin Vantar
Glas Limpor Pärlbroderi Tomtar
Godisstrutar Löpare Sameslöjd Trasmattor
Kakor Marmelad Schalar Träarbeten
Keramik Muddar Silversmycken Änglar m.m.


Adventssång i Barva kyrka.

Lördagen den 6 december kl. 15.15

Solist: Magnus Jonson, Ackompanjemang: Marianne Viper; Barva skola med Luciatåg

(Fackeltåg avgår kl 15.10 ner till kyrkan från skolan)


ÖVRIGT:

  • Loppis, fiskdamm, chokladhjul och lotterier i skolan,
  • Kaffeservering med hembakat bröd och varm korv i matsalen
  • Häst och vagn/släde både lördag och söndag,
  • Tomte som delar ut godis till barnen
  • Karlsonhus visar informerar om planerad byggnation vid Skäggesta (nära skolan)

Välkommen till en gemytlig julmarknad i en genuin lantmiljö!


Arr: Barva Framtid och Barvakooperativet Solstrålarna
 

Barva ligger mellan Eskilstuna och Strängnäs, sväng mot Barva kyrka.


Uppdaterat den 25 juni 2008, webbmaster: Anne Ivarsson
http://www.barvabygden.se/bb-19.htm

Tillbaka till Barva-sidan