Barva Framtid logan Välkommen till Barva! Barva sockenvapen


Barva socken Barva är en liten socken i norra Södermanland. Barva är cirka 1,5 mil lång och cirka 0,5 mil bred. I norr gränsar Barva till Barvalappen, som är en vik till Söderfjärden och till Jäder. I öster gränsar Barva till Härad och Strängnäs kommun. I söder till Ärla och i väster till Kjula. Barva var en självständig kommun till år 1951. Därefter sammanslagning med Jäder, Kjula, Hammarby, Sundby och Vallby socknar till Kafjärdens storkommun. 1971 uppgick storkommunen i den nybildade Eskilstuna kommun. Kafjärdens församling, f.d. Barva församling. Eskilstuna kommun. Södermanlands län.

Fornlämningarna i Barva socken. Det lär finnas över 1000 registrerade fornfynd bara från Barva.

Fornlämningarna i Barva Socken visar att trakten varit bebodd i minst 4 000 år. Fornlämningarna ligger koncentrerade på ömse sidor om Barvaåsen och och på höjderna runt slätterna, framför allt mellan den forna Spångsjön och Sörfjärden. Under bronsåldern var vattennivån cirka 20 meter högre än idag och stora delar av socknens norra delar låg under vatten. Detta speglas i de många gravarna från denna tid med bland annat runda och kvadratiska storrösen, 20 och 35 meter i genomskärning, och stensättningar med mittblock. Boplatserna känns främst igen på de många skärvstenshögarna. Flera märkliga fynd har gjorts i socknen, bland annat några bälteshakar vid Säby och Nabbetorp. Redan under den äldre järnåldern började befolkningen i trakten att använda Barvaåsen som gravplats. Under järnåldern flyttas bebyggelsen till de flacka markerna nedanför åsen som torrlagts genom landhöjningen. De större byarna; Säby, Skäggesta, Söderby, Hössåker och Spånga har alla sitt ursprung i den yngre järnåldern. Från denna tid finns flera större gravfält och många spridda gravar. Enbart på åsen mellan väg E20 och Söderby finns sex stora gravfält. Under 1996 och 1997 har gjorts arkeologiska utgrävningarna i Barva på grund av motorvägsbygget. Förutom rester av hus fann man också några gjutformar till sk ovala spännbucklor. Det är mycket ovanligt att man hittar denna typ av bronsgjutning utanför centrala handelsplatser som Birka. I gravfältet intill hittade man fler fynd, bl a en torshammarring - en symbol för den hedniska kulten, ett hänge av guld och stridspilspetsar. Om Barvas förhistoria från bronsålder till 1000-talet e Kr berättade utställningen "Forntida arv i Barva"

Barva-luren En märklig hornlur "Barvaluren" med bronsbeslag, vilken daterar sig från äldre bronsåldern, påträffades i en mosse vid Stenstuga år 1880 av torparen Carl Johan Johansson. Upphittaren erhöll 25 kr och hornet finns nu på Historiska muséet i Stockholm. Där finns också en tusenårig gravsten, som varit rest vid en forngrav är funnen på Lindholm.

Vi hade sommaren 1998 en utställning Forntida arv i Barva om "Barvas förhistoria från bronsålder till 1000-talet e Kr"

Om de arkeologiska utgrävningarna som har gjorts på grund av motorvägsbygget i Barva.

Den 18 november - 98 var arkeolog Ann Vinberg i Barva Bygdegård och berättade och visade bilder om fynden, som gjordes under utgrävningarna 1996 och 1997. Vi fick höra de senaste resultaten från analyserna kring "våra fynd". Var kom guldhänget ifrån? Var Barva en viktig plats under vikingatiden? Bronsgjuteriet, kunde det finnas i Barva eller kanske var det en gästande gjutare, som kom farandes på sjön till oss?

En runsten .."denna sten efter Toste sin son".. återrestes 4 nov. 1997. Barvas hittills enda runsten.

Hösten 1991 hade man fått tips om att det fanns runstens-fragment i Örledssåg. Örledssåg ligger vid en bäck där man troligen sedan 1600-talet drivit en såg och troligen också en kvarn. Vid Örledssåg fanns redan för mycket längesedan en bäckövergång och troligen gick vägen till Barva där i strandkanten. Det finns spår av fördämningen och ett flertal husgrunder.

Man hittade på våren 1992 på platsen 2 runstensbitar. Man kunde inte hitta fler runstensbitar då.

När man på 1970-talet rev en gammal stuga för att uppföra ett fritidshus, fann man att som fundament till skorstenstocken fanns ristade hällar. Man lade dem som stöd i rabatten. Det fanns ett ytterligare fragment i en syrenhäck. Nu hade man tre stenbitar och man tog dessa till riksantikvarieämbetet för lappa ihop dessa och sedan resa Barvas första runminnesmärke. Antikvarie Thorgunn Snaedal konstaterade att texten löd: "denna sten efter Toste sin son". Nu började det bli bråttom, för nya motorvägen skulle gå rakt över stugan. Man ville göra ytterligare undersökningar på platsen. Men Länsstyrelsen ansåg inte att det tillräckligt viktigt med ytterligare undersökningar. Nu har man gått miste om information om både Barvas första runsten och den månghundraåriga industrihistoria, som Örledssåg lämnat efter sig.

Stenen skulle resas. Helst vid den väg, som gick förbi sågen. Där det var troligt att stenen restes för första gången vid bäckövergången.

Den 4 nov. 1997 restes Barvas hittills enda kända runsten vid åsfoten och mitt emot kyrkan.


Om Barva kyrka
Den är en liten ljusputsad korskyrka i sten och sitt nuvarande utseende fick kyrkan vid 1700-talets slut, när den medeltida kyrkan blivit för liten. Barva kyrka ligger på den västra åssluttningen, mitt i den "gamla" bygden. Att kyrkan inte ligger "mitt" i den nuvarande bygden beror på, att när man byggde kyrkan, låg den mitt i den dåvarande bygden. De mellersta och södra delarna av Barva bestod då av skog, sjö och kärrmaker och hade en mycket gles bebyggelse. I norra delen av Barva och runt kyrkan finns en bebyggelse med rötter från bronsåldern.

Ordet Barva kan betyda "lundarna" och kan ha samband med de hedniska germanernas dyrkan av heliga träd och lundar.

Troligen har det funnits en träkyrka i Barva under första hälften av 1000-talet, då biskop Eskil utförde sitt missionsverk i dessa trakter. I vid slutet av 1100-talet uppfördes en liten romansk stenkyrka.

Först under andra hälften av 1300-talet finns en skriftlig uppgift om att Barva fanns som en särskild socken.

Kyrkan bestod då troligen av långhus och ett lägre och smalare kor. Under 1400-talet byggdes på kyrkans södra långsidas västligaste del, ett vapenhus, som fanns kvar till ombyggnaden på slutet av 1700-talet.

Under 1640-talet kunde ett nytt kor och en sakristia byggas tack vare en gåva av drottning Kristina. Bönderna i Barva begärde genom en böneskrivelse till drottning Kristinas förmyndarregering hjälp för att utvidga kyrkan, som blivit förliten för folkmängden --"effter som Gudh oss med skadeligh siuckdomar, nådeligen skonat och folket meer och meer tilvext haffver"--Den 23 juni 1641 beviljades 20 tunnor spannmål i anslag till utvidgning av kyrkan.

Detta står i samband med följande händelse: En furstlig persons lik, som fördes från Västerås till Strängnäs för att begravas i Domkyrkan, insattes sista nattlägret i Barva kyrka. Men då den enda ingången genom vapenhuset var för trång, rev man helt enkelt ned östra gavel och altaret. Den furstliga personen var troligen pfaltzgrevinnan Katarina, Karl IX: dotter, gift med pfaltzgreven Johan Kasimir, mor till Karl X Gustaf och syster till Gustaf II Adolf. Hon dog i Västerås 13 dec. 1638 och begrovs den 5 febr 1639.

Efter denna hårdhänta behandling måste ju kyrkan repareras. Nästa stora ombyggnad genomfördes åren 1796-97 då de båda korsarmarna tillkom och det gamla platta brädtaket ersattes av ett tunnvalv. Greve Nils Bonde på Lindholm bekostade ombyggnaden men bestämde också vad som skulle för ändras. Någon utvändig förändring har sedan inte vidtagits.

Bevarade delar av 1100-talskyrkan är långhuset väster om korsarmarna. Man hade på traditionellt sätt tjärat spåntak på kyrkan.

Predikstolen är av äldre datum och anses vara ett verk av mäster Mikael Rechners verkstad i Strängnäs (1600-talets första hälft). Den skänktes av Jäders kyrka år 1654, som åren innan mottagit en predikstol som donation av Axel Oxenstierna. Predikstolen bär årtalet 1683, som är målningsåret. 1909 övermålades dock predikstolen, men restaurerades igen år 1942.

En genomgripande restaurering gjordes 1909, då gipsslogs brädtunnvalven och försågs med dekorationsmålningar. Den fasta bänkinredningen med dörrar ersattes med öppna bänkar. Spåntaket utbytes mot ett tak av järnplåt, som ersattes 1968 av det nuvarande koppartaket.

Runt väggarna finns ca 20 trepipiga ljusarmar, som är skänkta av sockenborna 1909, med givarnas namn igraverade.

Även tillvaratogs en ganska skadad Kristusbild. Enligt traditionen låg den ett tag på kyrkans vind och därefter slängdes den i en grusgrop. Där återfanns den av en gumma som forslade hem och reste krucifixet mot stugans yttervägg för att torka. Avsikten var att använda jesusbilden som ved till spisen. Krucifixet från 1450-talet är den äldsta klenoden i kyrkan.

Den senaste förändringen är en invändig ombyggnad 1942, då inreddes norra korsarmen till dopkapell. Dit flyttades också glasmålningen från korfönstret. Denna glasmålning skänktes av fru Anna Sofia Altberg, Arphus, 1909 till kyrkan och utfördes av konstnären C. Wilh Pettersson, Stockholm. Då tillkom också bl a en ny orgel till den södra korsarmen. Orgeln är nybyggd av Olof Hammarberg från Göteborg. Den tidigare orgeln var från 1872 och fanns på en läktare i västra korsarmen. Endast fasadpiporna är bevarade från den gamla orgeln. Läktaren revs.

Kyrkogården inramas av en gråstensmur. Sin nuvarande storlek fick kyrkogården 1901, då man utvidgade mot norr. I gamla tider ville man inte bli begraven på norrsidan av en kyrka.

Den medeltida dopfunten som var omnämnd senast 1869 är helt borta. Den var troligen från 1100-talet och har haft en repstav upptill runt foten. 

I september 2007 gjordes en grävning för bl. a. nya dräneringsrör på södra sidan av kyrkan hittades på 1,5 m. djup 4 annorlunda stenar. Det visade sig vara den nästan 900 år gamla och försvunna dopfunten av handmejslad ur gotländsk sandsten. Den enda dekora­tionen är ett skulpterat ringlande rep på dopfuntens fotdel.

.Den rustade dopfunten återinvigdes vid 1:a advent  2008!       Den återhittade dopfunten renoverad.

Då Barva var "annexförsamling" till Jäder fanns ingen präst boendes i Barva. År 1776 uppläts Barksäter (7 km söder om Kyrkan) till komministerbostad. Där bodde tjänstens innehavare till 1962, då tjänsten drogs in.

Vid Barksäter byggdes ett församlingshem år 1925. Det var Barva syförening som arbetade ihop 2000 kronor, som överlämnades till kyrkostämman med villkor att församlingshemmet omedelbart måtte påbörjas! Men kostnadsförslaget för församlingshemmet låg på 3000 kronor, så man utsände teckningslistor i de olika sockendelarna för att samla in de pengar som fattades. Givmildheten var stor och man skänkte även timmer, utförde körningar och dagsverken för bygget. Man satte igång med bygget och efter tre månader stod församlingshemmet klart och allt som allt kostade det 4400 kronor. Den 12 juli 1925 invigdes det nya församlingshemmet med invigningstal av domprosten Otto Norberg. Kantor Eric Smith ledde kören. Kaffe serverades utomhus. Föredrag av komminister Knut Garde och pastor Nils Jansson sjöng. Kyrkoherde Lüder avslutade med en aftonbetraktelse.

1998 såldes församlingshemmet vid Barksäter.

Församlingshemmet Klockåsen vid Barva skola blev omgjort till daghem. Numera är både Kyrkskolan och Klockåsen sålda till privatpersoner.

Klockstapeln vid Barva kyrka Klockstapeln är från mitten av 1600-talet. Klockstapeln på åsen ovanför kyrkan har en vindflöjel med årtalet 1664. I klockstapeln hänger två klockor.

Storklockan är gjuten 1658 och är bl. a. försedd med en bild av drottning Kristina, och har följande inskription: "Gloria in excelsis Deo. Kommer hit, I av Davids hus. Låt oss vandra i Herrens ljus".

Lillklockan är omgjuten 1829 och har inskriptionen: " Friherre H. Fleming och A. C. Wrede ägde Lindholm. Friherre C. A. Sack och J. W. Bennet Prostökna och Doct. Gunnvald Widebeck var församlingsherde, blev denna klocka omgjuten i Stockholm av Samuel Ch. Grönwall". På andra sidan "Guds helgedom, Lev tåligt och from, och tänk på död och dom"

Det finns cirka 450 klockstaplar i Sverige.

Lindholms slottLindholm
Lindholms egendom ingick till en början i Söderby säteri, men under reduktionstiden flyttades Söderbygårdarnas säterifrihet över på Lindholm. Hela egendomen Söderby kom 1645 i Christina Sparres ägo, änka efter Christer Posse (död 1643). Hennes dotter Christina (död 1668) var gift med Carl Filip Sack (död 1661), som fick säteriprivilegier på Söderby. Godset ärvdes sedan av deras dotter Catharina Sack (död 1743) och hennes man Herman Fleming (död 1718), vilkas arvingar innehade det till 1763. Genom köp och arv övergick 1763 Lindholm till greve Nils Bonde och vid hans död 1816 genom testamente till friherrinnan Anna Christina Fleming, f. Wrede. Hon sålde 1835 gården till sin måg brukspatron Lars Gustaf Celsing, som gjorde Lindholm till fideikommiss i stället för Celsingska huset i Stockholm. Vid hans död 1881 övergick godset till sonen, kammarherre Lars Arnold Celsing, därefter 1915 till sonen, kommendörkapten Gustaf Robert Celsing och 1955 till sonen, agronom Lars Gustaf Celsing, 1970 till sonen, nuvarande ägaren, lantmästaren Ulric Celsing.
Nuvarande huvudbyggnaden och flyglarna byggdes på 1790-talet av Nils Bonde.
År 1848 hade Lindholms herrgård "under" sig 82 gods, arrendegårdar och torp. Ett par hundra människor var sysselsatta. Med dagsverken betalade de hyran i de hus de bodde. En viss mängd dagsverken var motprestationen de gjorde. Nu finns på Lindholm 4-5 anställda. Fler behövs inte för att driva gården med dagens rationella metoder. Lindholm är 2 200 ha stort, varav knappt 500 ha åker.
Prostökna
Socknen andra "herrgård" har under medeltiden disponerats av domprosten i Strängnäs, och därav namnet. Men han hade ingen prästtjänst i Barva. Senare tillhörde Prostökna kyrkan och räknades då som munkgård.
Prostökna hade en mycket kort tid som självständigt säteri på 1630-talet. Från 1600-talet tillhörde Prostökna Bergshammar och senare en tid Lindholm.
1889 friköptes Prostökna av godsägare M. P. Svensson.
I forna tider har man
brutit kopparmalm vid Prostökna. Ett rätt stort gruvhål finnes på den s. k. gruvön invid Prostökna. Traditionen säger att munkar från Strängnäs kloster på 1300-talet bröt kopparmalm vid "Kopparkullen" och vars malm gjutit klockorna till Strängnäs domkyrka.
Sörby väderkvarn På åsen finns förutom alla fornlämningar; Söderby kvarn. Den byggdes på 1860-talet och användes till omkring mitten på 1920-talet, då man fick effektivare kvarnar.

Vi hade en skola, Barva skola, som var byggd 1866.

Skolan drevs senast av Skolkooperativet Solstrålarna Barva skola. När skolan nedläggningshotad och föräldrarna bildades ett kooperativ, som skötte fastighetsunderhåll och städning av skolan och samt miljöfrågor. Man måladeoch rustate upp skolan på ett mycket bra sätt. Alla familjer hjälptes åt ett par gånger per år med en gemensam storstädning m. m. Även skoltomten skötte föräldrarna och man har planterade buskar och blommor. Skolan är mycket fräsch och ser inbjudande ut. Det finns inget klotter någonstans! Skolan lades ned för några år sedan på gr. av för få barn och är nu sålt till en privatperson.

Det fanns ett dagis i Kyrkskolan. Kafjärdens församling har sålt församlingshemmet Klockåsen till en privatperson.

Från år 1825 lärde klockare Ölander barvabarnen att läsa och skriva i sockenstugan vid kyrkan. År l842 bestämde riksdagen, att det måste finnas en skola i varje socken. Men redan innan det var man i Barva på det klara med, att man skulle bygga en skola vid Prostökna. Man ville i socknen ha en s. k. ambulerande skola. Läraren skulle en tid undervisa barnen från norra delen av socknen i sockenstugan och en annan tid barnen från södra och mellersta Barva i skolhuset vid Prostökna. Att bygga ett skolhus, gick på den tiden till på samma sätt, som att bygga en kyrka. Varje gård fick allt efter storleken lämna timmer och göra dagsverken vid bygget.

År 1847 var Prostökna skola färdig. Den första läraren, Gustaf Lindskog (född 1824 död 1875) kom till vår socken. På den tiden var det bestämt, att största delen av skolmästarens lön skulle bestå av naturprodukter, såsom säd, föda till en ko och vedbrand. Lönen till läraren var 1847: 9 tunnor spannmål, 1/2 tunna råg, 1/2 tunna korn, 80 riksdaler banko samt föda åt ko och vedbrand. Skollärare Lindskog försökte också samla barnen om söndagarna och blev på så sätt socknens första söndagsskollärare.

1880 tillbyggdes skolhuset vid Prostökna. Skolan lades ner 1960. År l866 fick socknen ett nytt skolhus vid kyrkan med en särskild lärare. Redan i början av 1880-talet fick socknen en småskollärarinna vid Kyrkskolan. Första skolskjutsen till Kyrkskolan var under vintern 1940-41 och med hästskjuts.

Kyrkskolan hade en vacker fruktträdgård. Man reste långa vägar för att bese blomningen. Av olika anledningar höggs sedan träden ned.

Under första världskriget fann så många barn att skolorna inte räckte till. 1918 byggdes Ekstugans skola, men redan 1940 lades den ned.

Skolor i Barva:

Prostökna skola

Kyrkskolan, nu Barva skola

Ekstugans skola

Barva bygdegård "Barvagården" Vi har en bygdegård, Barvagården. Bygdegården byggdes av barvaborna gemensamt och var färdig 1939. 1940 hölls den första midsommarfesten vid Bygdegården. Då gjordes en rekonstruktion av den majstång, som i äldre tider användes vid Lindholm och en 200-årig tradition återknöts. Varje år sedan dess har man firat midsommar vid Bygdegården.Vi har en bygdegård, Barvagården. Bygdegården byggdes av barvaborna gemensamt och var färdig 1939. 1940 hölls den första midsommarfesten vid Bygdegården. Då gjordes en rekonstruktion av den majstång, som i äldre tider användes vid Lindholm och en 200-årig tradition återknöts. Varje år sedan dess har man firat midsommar vid Bygdegården.

Numera anordnader alla Barvas föreningar en gemensam midsommarfest för att samla bygdens innevånare för en trivsam samvaro. Det är en mycket trevlig och lugn fest. På Midsommaraftons morgon hjälps alla åt att klä majstången enligt traditioner från 1700-talet. 15.00 reses majstången. På midsommardagen gudstjänst och kyrkkaffe.

Stiftelsen Barva Bygdegård

I Barva finns också Stiftelsen Barva Bygdegård som är den Stiftelse som förvaltar Bygdegården.
Alla ledamöterna i stiftelsen måste vara bosatta i Barva socken.

Vilka uppgifter har Stiftelsen:

  • Att bibehålla och förvalta bygdegården som samlingslokal.
  • Att hyra ut bygdegården för skäliga hyror till enskilda och föreningar.
Nasen, en fågelsjö och med fågeltorn. Fågeltorn finns även vid Söderfjärden.
Barvalappen och Örsundsbadet. Längst norr i Barva ligger Örsundet med bron till Jäder.
Det har funnits minst 3 affärer i Barva.
Barva handel, Sågstugan och Hagaborg
Det fanns en Statiol-mack i nordvänstra hörnet av Barva, vid dåvarande E 20.
BarvaBygden.se
Vi arbetar i olika grupper allt efter behov bl. a..
Pubaftnar, Barva Cruise och Beachparty, Barvabadet
Julmarknad
Barvadagen
Barva-Bladet
Och vi arbetar alla med samma mål: BarvaBygden
Många föreningar finns bl. a.:
 
Barva Hembygdsförening 
Barva IF
Barva-Ärla  LRF
BarvaBygden.se
 
Uppdaterat den 4 januari 2017, webbmaster: Anne Ivarsson,

http://www.barvabygden.se/barvaf.htm